Одељење за инспекцијске послове

Послови Одељења:

 Инспекцијски надзор са циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, посебно у области одржавања и успостављања комуналног и  кућног реда, управљања и одржавања зграда,  заузећа јавних и других површина постављањем башти угоститељских објеката,  привремених  као и покретних објеката (тезги, расхладних витрина и конзерватора за сладолед),  оглашавања, одржавања чистоће ,  држања домаћих животиња и кућних љубимаца, одржавања септичких јама и др.

 

 

Одсек комуналне инспекције

ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНА:

 ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ :

Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.

БАШТЕ – Контролна листа 1

РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАСТСТВО И ТРГОВИНА – Контролна листа 1

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА – Контролна листа 1

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – Контролна листа 1

ПИЈАЦЕ – ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА Контролна листа 2

КУЋНИ РЕД – Контролна листа 1

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА – Контролна листа

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА – КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА – Контролна листа 1

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА – Контролна листа 2

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ – Контролана листа 1

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ – Контролана листа 2

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ – Контролана листа 3

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ – Контролана листа 4

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ – Контролна листа 1

БАЛОН ХАЛЕ – Контролна листа 1

ТЕЗГЕ И ДРУГИ ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ – Конторлна листа 1

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ – КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 

Контролна листа бр 1- Обезбеђивање континуитета ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 2- Кућно смеће ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 3- Чишћење и прање јавних површина ( за предузеће-предузетника)

Контролна листа бр 4- Кућно смеће ( обавезе корисника)

Контролна листа бр 5- Чишћење јавних површина ( обавезе корисника)

Контролна листа бр 6- Заштита чистоће на јавним површинама

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ- Комунални ред:

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 1

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 2

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 3

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 4

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 5

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 6

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 7

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 8

КОМУНАЛНИ РЕД – Контролна листа 9

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ- Оглашавање:

ОГЛАШАВАЊЕ ЛИСТА – Контролна листа 1

ОГЛАШАВАЊЕ ЛИСТА – Контролна листа 2

 

НАПОМЕНА: Контролне листе по којима поступају инспекције Управе града Београда налазе се на линку https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListe.html

 

 

Одсек грађевинске инспекције

 

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр, 83/18), почев од 06.11.2018. године, вршење инспекцијског надзора у области изградње објеката поверава се граду Београду.

Сагласно наведеном потребно је обратити се Секретаријату за инспекцијске послове, Сектору за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор, Одељењу за грађевинску инспекцију  (Ул. 27. Марта 43-45, inspekcija@beograd.gov.rs ), ради даљег поступања, а које врши надзор и  над применом појединих одредби Закона о становању и одржавању зграда.