Одељење за инспекцијске послове

Послови Одељења:

– вршење инспекцијског надзора, сходно Закону о инспекцијском надзору;

– вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности, одлуку о комуналном реду, одржавање стамбених зграда, кућни ред у стамбеним зградама, оглашавање, одржавање и чишћење јавних површина, услове и начин постављања привремених објеката, контролу јавних паркиралишта, градске пијаце, држање домаћих животиња, одржавање септичких јама, димничарске услуге, подношење прекршајних пријава и издавање прекршајних налога и доношење аката у складу са законом;

– праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;

– издавање потврда о подацима из службене евиденције;

– спровођење поступка извршења;

– праћење реализације и извршења прекршајних налога;

– предлагање плана извршења решења комуналне инспекције;

– спровођење извршног поступка исељења;

– издавање потврда за повраћај више уплаћених средстава по прекршајном налогу;

– обављање и других послова у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине“.

 

 

 

Одсек комуналне инспекције

ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНА:ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ-2024

 BALON HALE-kontrolna lista 1

BASTE -kontrolna lista 1

DIMNICARSKE USLUGE Kontrolna lista 1

DOMACE ZIVOTINJE-kontrolna lista 1

DOMACE ZIVOTINJE-kontrolna lista 2

DOMACE ZIVOTINJE-kontrolna lista 3

DOMACE ZIVOTINJE-kontrolna lista 4

JAVNA PARKIRALISTA -kontrolna lista 1

JAVNA PARKIRALISTA -kontrolna lista 2

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 1

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 2

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 3

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 4

KOMUNALNI RED -kontrolna lista 9

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 5

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 6

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 7

KOMUNALNI RED-kontrolna lista 8

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 1

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 2

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 3

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 4

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 5

ODRŽAVANJE ČISTOĆE- kontrolna lista 6

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA-Kontrolna lista 11

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA-Kontrolna lista 12

OGLASAVANJE -kontrolna lista 2

OGLAŠAVANJE -Kontrolna lista 1

PIJACE obaveze korisnika-Kontrolna lista 1

PIJACE obaveze korisnika-Kontrolna lista 2

PRIVREMENI OBJEKTI -kontrolna lista 1

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA-Kontrolna lista 1

RADNO VREME ZANATSTVO I TRGOVINA-Kontrolna lista 1

TEZGE I DRUGI POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI-kontrolna lista 1

НАПОМЕНА: Контролне листе по којима поступају инспекције Управе града Београда налазе се на линку https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListe.html