Кабинет председника

Послови Кабинета председника градске општине

 • Стручни, саветодавни, организациони и административно-технички послови везани за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника градске општине;
 • Сазивање и припремање колегијума и других радних састанака председника и заменика председника градске општине;
 • Праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине градске општине;
 • Припрема материјала о којима одлучује председник и заменик председника градске општине;
 • Евидентирање и праћење извршавања донетих аката председника и заменика председника градске општине;
 • Распоређивање аката, предмета и сређивање документације везане за активност председника и заменика председника градске општине;
 • Израда календара активности председника и заменика председника градске општине;
 • Информисање, протокол и комуникација за потребе председника и заменика председника градске општине;
 • Координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине градске општине;
 • Сарадња са медијима ради информисања шире јавности;
 • Израда прес клипинга;
 • Послови припреме и управљања пројектима;
 • Други послови по налогу председника и заменика председника градске општине.

Одсек за послове информисања

Одсек за послове управљања пројектима