Служба за заједничке послове

Послови службе:

 • стручни послови у вези радних односа и вођења персоналне евиденције
 • припрема нацрта аката и других прописа за Управу, уз стручну помоћ Службе за скупштинске и нормативне послове
 • праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређења и   утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова у складу са планираним потребама
 • информатички послови
 • послови набавки
 • биротехнички послови
 • старање о  одржавању зграде, простора и обезбеђење других услова рада
 • превоз моторним возилима и друге сервисне услуге
 • обављање техничких и других послова за Управу, Скупштину и   извршне органе градске општине
 • праћење реализације физичко-техничког обезбеђења објеката
 • послови противпожарне заштите
 • послови управљања отпадом

 

 • доноси програм рада и сачињава извештаје о реализацији програма рада
 • стара се о благовременом и законитом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • решава сложене предмете из делокруга рада Службе
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

Одсек за радне односе и управљање кадровима

 • организује и одговара за рад Одсека,
 •  стара се о законитом, благовременом обављању послова у Одсеку и пуној запослености извршилаца,
 •  решава сложене правне предмете,
 •  прати примену закона и других прописа из области   радних односа у државним органима, пензијско-инвалидског   и здравственог осигурања и области запошљавања,
 •  даје стручна мишљења у вези са применом прописа из области радно-правних односа и управљања људским   ресурсима,
 •  учествује у изради општих правних аката из области   радноправних односа,
 •  учествује у изради докумената у циљу управљања   људским ресурсима у Управи,
 •  учествује у изради нацрта плана кадрова у Управи,
 • учествује у функционалном анализирању рада  Управе и предлагању мера за рационалније и ефикасније обављање послова у Управи,
 • парафира извештаје о раду који се подносе шефу Службе,
 • помаже шефу Службе у вршењу контроле процеса  при обављању послова из  делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду  запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  шефу Службе,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и  начелника Управе.

Одсек за техничке послове

 •  организује и одговара за рад Одсека,
 • контролише обављање техничких послова у вези закупа пословног простора у згради општине,
 • врши контролу реализације уговора о закупу и наплати закупнина,
 • стара се о техничком одржавању пословне зграде, инсталација, уређаја и опреме,
 • стара се о противпожарној заштити,
 • стара се о техничкој документацији за све делове пословне зграде,
 • парафира извештаје о раду који се подносе шефу Службе,
 • помаже шефу Службе у вршењу контроле процеса  при обављању послова из делокруга рада Одсека,
 • води евиденцију о присутности на раду запослених и подноси месечне  извештаје о присутности на раду  шефу Службе,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Управе