Скупштина општине

Скупштина општине Нови Београд броји 49 одборника.

Одборничке групе:

1. Александар Шапић- За наш град -23 одборник
2. Александар Вучић-Србија побеђује-17 одборника
3. Доста је било – Саша Радуловић- 4 одборника
5. Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка- 3 одборника

Независни одборници: 2

Председник Скупштине градске општине Нови Београд: Радован Тврдишић

Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске општине; сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине, потписује акте које доноси Скупштина градске општине и врши друге послове утврђене законом и овим статутом.

Секретар Скупштине општине: Татјана Китановић

Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.