Скупштина општине

Скупштина општине Нови Београд броји 49 одборника.

Председник Скупштине градске општине Нови Београд: Марко Граовић

Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске општине; сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине, потписује акте које доноси Скупштина градске општине и врши друге послове утврђене законом и овим статутом.

Секретар Скупштине општине: Александар Чамагић

Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.