Одељење за грађевинске и комуналне послове

Послови Одељења за грађевинске и  комуналне послове:

 

 • одлучивање у првом степену по захтевима за издавање грађевинских дозвола и одобрења за извођење радова за изградњу, реконструкцију, адаптацију, промену намене простора, инвестицоно одржавање као и извођење свих других грађевинских радова у складу са Законом о планирању и изградњи, за објекте чија је бруто развијена грађевинска површина (БРГП) до 1500m2;
 • спровођење поступка по пријави почетка извођења радова;
 • одлучивање у првом степену по захтевима за издавање употребних дозвола за објекте до 1500 m2 БРГП;
 • издавање извода из техничке документације;
 • спровођење поступка по пријави завршетка изградње темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • спровођење поступка прослеђивања техничке документације у погледу мера заштите од пожара, надлежном органу за послове заштите од пожара, ради прибављања сагласности тог органа;
 • спровођење поступка по захтеву за приклјучење објекта на инфраструктуру;
 • издавање одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене;
 • одлучивање о постављању привремених и покретних привремених објеката на јавним и другим површинама у складу са прописима Града Београда;
 • одлучивање о захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 m2 и која се не налази над јавном површином;
 • одлучивање о захтевима за оглашавање путем паноа и дељењем летака из руке;
 • одлучивање о захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у складу са прописима Града Београда;
 • обележавање површина под баштама у складу са издатим одобрењем;
 • издавање уверења о промени назива улица;
 • издавање потврде о адреси објекта;
 • припремање и израда предлога програма за поставлјање привремених и покретних привремених објеката;
 • заштита и унапређење животне средине;
 • учествовање у изради програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 • учествовање у спровођењу еколошких акција општине;
 • разрада иницијатива, предлагање и припрема програма спровођења инвестиционих пројеката у циљу развоја градске општине Нови Београд;
 • предлагање мера за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја;
 •  праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа, уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова;
 • предлагање мера за уређење јавних зелених површина и дечјих игралишта, објеката јавног осветљења и сл.;
 • припремање нацрта мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град и предлагање измене постојећих и доношење нових урбанистичких планова за своје подручје;
 • вршење надзора над спровођењем Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине у делу који се односи на одржавање некатегорисаних путева и одржавање јавних зелених површина дуж саобраћајница;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 •  послови идентификације земљишта и сарадња са РГЗ-ом;
 • обављање и других послова у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

 

Одсек за грађевинске послове

Одсек за комуналне послове