Управа Градске општине Нови Београд

Начелник Управе

 • руководи радом Управе
 • стара се о законитости, ефикасности и ажурности рада Управе
 • стара се о обезбеђивању услова рада, међусобној сарадњи одељења и служби и сарадњи са органима републике и града
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места уз сагласност председника општине
 • припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, Веће и председник општине
 • одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених
 • води дисциплински поступак против запослених и изриче дисциплинске мере
 • подноси извештаје о раду Скупштини општине, Већу и председнику општине
 • у управном поступку решава сукоб надлежности између организационих јединица Управе
 • обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине општине, председника општине и Већа.

 

Заменик начелника Управе

 • обавља послове по налогу и овлашћењу
 • замењује начелника Управе
 • у одсуству начелника обавља све послове из делокруга рада Управе

Основне организационе јединице у оквиру којих се обављају послови Управе Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Управа) су:

 • Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
 • Одељење за друштвене делатности
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Одељење за општу управу
 • Одељење за буџет и финансије
 • Одељење за грађевинске и комуналне послове
 • Служба за заједничке послове
 • Служба за скупштинске и нормативне послове
 • Служба месних заједница
 • Служба за озакоњење објеката
 • Кабинет председника градске општине

Ради обједињавања сличних послова и њиховог успешнијег извршавања у оквиру организационих јединица, могу се образовати друге унутрашње целине под називом „одсек“, „реферат“ и сл.

У оквиру Управе обављају се послови планирања одбране, цивилне заштите и поступања у ванредним ситуацијама у складу са посебним законом.

 • Управом руководи начелник Управе.
 • Одељењем руководи начелник одељења.
 • Службом руководи шеф службе.
 • Одсеком руководи шеф одсека.
 • Кабинетом руководи шеф кабинета.
 • Повереништвом руководи повереник.