Служба за озакоњење објеката

Послови Службе за озакоњење:

 

– одлучивање у првом степену по захтеву за озакоњење објеката до 400m2 бруто развијене грађевинске површине;

– достављање правоснажних решења о озакоњењу Градском секретаријату за послове легализације објеката, Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности, Пореској управи и грађевинској инспекцији;

– вођење службене евиденције о покренутим поступцима за озакоњење као и и издатим решењима о озакоњењу;

– праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;

– издавање потврда о подацима из службене евиденције;

– обављање и других послова у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа градске општине