Одељење за општу управу

Послови Одељења:

  • писарница и архива;
  • вођење бирачког списка;
  • правна помоћ
  • послови у вези спровођења избора и референдума;
  • обавља стручно-техничке послове за комисију која спроводи попис становништва за територију градске општине;
  • технички послови везани за унапређење рада Управе;
  • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
  • послови Сервисног и пријемног центра у вези комуникације са грађанима;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Одсек за послове сервисног и пријемног центра

Одсек за општу управу

Одсек писарнице и архиве