Служба за послове управе у месним заједницама

Послови службе:

 • обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана,референдума и покретање грађанских иницијатива,
 • обезбеђивање техничких услова за спровођење избора;
 • сарадња на пословима у вези са мобилизацијом и организацијом цивилне заштите у месним заједницама;
 • обезбеђивање услова за рад мировних већа,
 • стручни, организациони и административно-технички послови,
 • обављање поверених послова из надлежности Градске управе, односно Управе градске општине, у вези остваривања права грађана,
 • врши и друге послове у складу са Статутом и актима Градске општине

 

 • руководи радом Службе,
 • стара се о законитом и благовременом извршавању послова и пуној запослености извршилаца,
 • доноси програм и план рада Службе и сачињава извештаје о реализацији програма рада,
 • распоређује запослене и контролише њихов рад,
 • координира пословима у обезбеђивању  техничких услова за спровођења избора, референдума и покретању грађанских иницијатива,
 • учествује у обезбеђивању услова за рад мировних већа,
 • организује и координира пословима из надлежности Градске управе, односно Управе градске општине,у вези остваривања права грађана који се могу организовати у месним заједницама,
 • врши контролу коришћења средстава рада,
 • врши контролу процеса при обављању послова,
 • врши контролу учинка обављеног посла, даје стручна мишљења из делокруга рада Службе,
 • подноси периодичне извештаје о раду Службе,
 • одговоран је за примену и спровођење општих правних аката Градске општине,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Управе