Одељење за буџет и финансије

Послови Одељења:

 • припремање и израда нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
 • припремање упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
 • израда предлога финансијских планова директних буџетских корисника;
 • израда периодичних извештаја о извршењу буџета;
 • израда тромесечних квота за извршење буџета;
 • израда предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;
 • праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
 • давање мишљења на програме пословања индиректних буџетских корисника;
 • израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
 • управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама;
 • управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
 • финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
 • припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна;
 • припремање, контрола и извршавање захтева за плаћање;
 • вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција;
 • израда завршног рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и завршног рачуна индиректних буџетских корисника;
 • обрачунавање зарада и накнада зарада;
 • извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
 • вођење пословних књига за индиректне буџетске кориснике;
 • израда обрасца за Регистар запослених;
 • управљање финансијским средствима кроз програм РИНО;
 • вршење административно-техничких послова у вези са поступцима набавки;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Одсек за буџет

Одсек за трезор

Одсек за финансијске послове директних корисника

Одсек за послове јавних набавки