Одељење за друштвене делатности

Послови Одељења:

 • издавање уверења о обављању делатности за регулисање радног стажа;
 • старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
 • праћење броја уписане деце у први разред основне или специјалне школе;
 • покретање прекршајних поступака против родитеља-старатеља чије дете не похађа, односно нередовно похађа наставу у складу са законом;
 • утврђивање мера заштите и безбедности деце и ученика у складу са законом;
 • организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км, и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе, и похађања основне школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • праћење стања и пружање правне помоћи у области образовања; организација додела награда и признања ученицима основних и средњих школа;
 • обрађивање документације за ученичке и студентске кредите и стипендије;
 • праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма;
 • учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина, обезбеђивање услова за одржавање спортских такмичења;
 • праћење развоја туризма на територији градске општине;
 • доношење решења о материјалном обезбеђењу чланова породица лица на одслужењу војног рока, о рефундирању трошкова сахране за социјално угрожена и незбринута лица и ексхумацијама на територији општине;
 • обављање послова борачко-инвалидске заштите;
 • сарадња са установама културе, фондовима и фондацијама чији је оснивач градска општина;
 • праћење и предлагање мера за одржавање споменика који није проглашен за културно добро, спомен-плоче или скулптуралног дела које се налази на територији градске општине;
 • сарадња са социјално-хуманитарним организацијама и предлагање мера за остваривање и унапређење заштите људских права;
 • обављање поверених послова Комесаријата за избеглице Републике Србије, израда и реализација акционог плана за избегла и интерно расељена лица;
 • пружање стручне и административно-техничке помоћи раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.

Одсек за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту