ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА – ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ И УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА

 

-ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

-ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ

НЕ ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА(ЧЛАН 145.)

-ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности

У оквиру целокупног поступка Обједињене процедуре, Градска општина Нови Београд у складу са надлежностима прописаним Статутом града Београда, надлежна је за поступање у појединим фазама обједињене процедуре и то:

-издавање грађевинских дозвола за објекте до 800м2 БРГП

-издавање решења у складу са чланом 145.Закона о планирању и изградњи за објекте до 800м2 БРГП, односно за извођење радова прописаних чланом 145. који се изводе у оквиру објеката до 800м2 БРГП

-пријава радова, пријава завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, посредовање у погледу прикључења објекта на инфраструктурну мрежу, у вези са издавањем грађевинске дозволе или решења по члану 145. који су издати од стране надлежног органа градске општине

-издавање употребне дозволе за објекте до 800м2 БРГП

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа. Oд 01.01.2016. године захтеве из надлежности градске општине за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145., употребне дозволе) могуће је поднети искључиво електронским путем, преко линка:

Овде можете преузети следеће законске прописе:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

 

ТАКСЕ ЗА РАДЊЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДСЕКА 2017. година