Управа општине Нови Београд, од 1. јануара 2016. престаје да издаје радне књижице

 
На основу Закона о раду, члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“, број 17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године. 
 
У скаду са овим одредбама  Управа општине Нови Београд, од 1. јануара 2016. престаје да издаје радне књижице.
 
Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.