Рани јавни увид за потребе израде плана детаљне регулације за блок 4 и део блока 34, Градска општина Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 11.4.2024. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за Блок 4 и део Блока 34, Градска општина Нови Београд, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
за потребе израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 4 И ДЕО БЛОКА 34,
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 13. до 27. маја 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45.

4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 27. мајем 2024. године.