Рани јавни увид у План детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд

 
Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 15. децембра 2015. године, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим оглашава
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У
План детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 28. децембра 2015. године до 13. јануара 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. јануара 2016. године.