Рани јавни увид у План детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24. мај 2016. године, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У
Плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 06.06.2016. године до 20.06. 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. јуна 2016. године.