Rani javni uvid u plan detaljne regulacije Bloka 13, gradska opština Novi Beograd

 
Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 5. januara 2016. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID U
Plan detaljne regulacije bloka 13, gradska opština Novi Beograd

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) u periodu od 18. januara do 1. februara 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
 
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.
 
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja  na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, 27. marta br. 43-45, najkasnije do 1. februara 2016. godine.