Рани јавни увид у план детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд

 
Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 5. јануара 2016. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У
План детаљне регулације блока 13, градска општина Нови Београд

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 18. јануара до 1. фебруара 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
 
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења  на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 1. фебруара 2016. године.