Predstavljen primer podrške opštine Novi Beograd razvoju inovativnih socijalnih lokalnih usluga kroz partnerstvo sa različitim NVO na međunarodnoj konferenciji

slika slika

Na Stručno-naučnoj konferenciji DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE 2020 sa međunarodnim učešćem koja je ove godine održana u Beogradu 20-23.februara saopštena su iskustva razvoja inovativnih socijalnih lokalnih usluga kroz saradnju lokalne uprave i nevladinog sektora.

Ovogodišnja konferencija je nosila naziv „Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“.

Rad na temu CENTAR ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM „NOVI BEOGRAD“-PRIMER PODRŠKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD RAZVOJU INOVATIVNIH SOCIJALNIH LOKALNIH USLUGA KROZ PARTNERSTVO SA RAZLIČITIM NVO u okviru plenarnih izlaganja izložila je direktorka opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, Milka Milovanović-Minić.

„Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd„ kao ustanova socijalne zaštite bez smeštaja lokalnog karaktera u partnerstvu sa različitim pružaocima usluga podrške u zajednici doprinosi stvaranju nužnih preduslova za deinstitucionalizaciju, prevenciju institucionalizacije i podršku ranjivim grupama građana kako bi ih učinili manje zavisnim od socijalnih službi.  U partnerstvu, sa strukovnim tako i roditeljskim organizacijama udruživanjem sopstvenih resusrsa i kapaciteta kroz različite brojne zajedničke i samostalne aktivnosti opštinski Centar značajno doprinosi uspostavljanju stabilnog sistema vrednosti i društvenog konsenzusa oko pitanja uvažavanja ljudske različitosti i nužne integracije u život zajednice ranjivih grupa građana među kojima su deca i osobe sa invaliditetom. Ove aktivnosti su značajan preduslov za inkluiziju. Kroz Centar na godišnjem nivou prođe preko 4000 građana koristeći različite usluge koje Centar razvija i pruža.  Do sada je uspostavljena saradnja sa  preko 40 udruženja koja se bave decom, starima i osobama sa invaliditetom kao i sa strukovnim udruženjima, održano je 45 tribina sa ciljem podizanja svesti svih građana o značaju tolerancije i solidarnosti, organizovan je veliki broj besplatnih edukacija za roditelje, decu i stare i osobe sa invaliditetom kao i za profesionalce koji sa njima rade, relizovano je preko 400 besplatnih različitih radionica iz oblasti kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih i kreativnih veština za različite grupe dece, mladih, starih, osoba sa invaliditetom, njihovih roditelja i pratioca i omogućena besplatna senzorna terapija za preko 30  dece i mladih sa različitim razvojnim smetnjama i senzornim deficitima u 2019 godini. Pokrenuta je nova usluga „Defektološki kutak“ i psihološko savetovalište za roditelje sa ciljem da se pruži podrška u zadovoljenju razvojnih potreba dece, podsticanju i napredovanju u socijalnom, emocionalnom, fizičkom i intelektulanom razvoju kao i da se osnaži porodica kako bi bila dobar oslonac i motivacija deci sa teškoćama u razvoju.

Želimo da proširimo mrežu neformalnih pružalaca usluga socijalne zaštite okupljajući udruženja, grupe i ugledne pojedince koji svojim ličnim aktivizmom i volonterizmom u sferama svog delovanja pokreću društveno važne teme i daju raznovrsne odgovore na to kako se može uticati na pozitivan ambijent oko sebe i u tom ambijentu uticati pozitivno na svest ljudi istovremeno ukazujući na potrebu za širenjem tolerancije, solidarnosti i društveno-odgovornog ponašanja.  Veoma važan oslonac na ovom putu su mediji čiji doprinos se ogleda u saradnji i praćenju različitih aktivnosti našeg Centra što značajano utiče na promene u načinu reagovanja društva prema ovim osobama kroz napuštanje senzacionalističkog izveštavanja o pojavama i događajima koji se tiču ovih osoba što je ranije stvaralo  dodatni efekat stigmatizacije i segregacije i otežavalo proces inkluzije.“između ostalog, kazala je Milka Milovanović-Minić.

Ovogodišnji Dani defektologa su izuzetan iskorak u pravcu saradnje sa strukovnim udruženjima iz celog regiona i sjajan primer kvalitetne razmene uskustava defektologa iz prakse i defektologa-profesora sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd kao i profesora sa fakulteta iz okruženja. Ova konferencija je posebna i po tome što su aktivno učešće u promociji svojih talenata i stvaralaštva imali deca i mladi sa različitim oblicima invaliditeta  iz različitih gradova i opština.