Оглас за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора

Комисија за доделу пијачног пословног простора ЈКП “Београдске пијаце“ Београд (Звездара) je, на основу чланова 4 -19. Правилника о издавању у закуп пијачног пијачног пословног простора бр. 7431-5/23 од 30.10.2023. године на редовној седници, одржаној дана 15.05.2024. године, донела Одлуку број 3430-1/24 од 15.05.2024. године да распише

О Г Л А С за прикупљање затворених писмених понудаза давање у закуп пијачног пословног простора

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Пијачни пословни простор се даје у закуп на одређено време, за календарску годину, након чега се уговор може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пијачног пословног простора и уговора о закупу пијачног објекта – пословног простора.

Предузеће задржава право да, поред обавезне документације за све категорије учесника на огласу, од изабраних понуђача накнадно затражи допуну документације којом се потврђује да је делатност која се обавља у пијачном пословном простору у складу са законом и општим актима предузећа.

Пијачни пословни простор се издаје у виђеном стању.

Намена коришћења пијачног пословног простора мора бити у складу са Одлуком о пијацама и Пијачним редом.

Право учешћа на огласу имају: физичка лица, правна лица и предузетници.

Уредна пријава треба да садржи:

– Попуњен образац понуде (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд -Звездара);

– Доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;

– За физичка лица: копију личне карте и изјаву о сагласности за обраду података о личности (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара));

– За правна лица: доказ да је правно лице регистровано код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
– За предузетнике: доказ да је предузетник регистрован код надлежног органа, изјаву о сагласности за обраду података о личности (може се преузети на сајту www.bgpijace.rs или лично на писарници ЈКП „Београдске пијаце“ Београд – Звездара).
На огласу не могу учествовати правна, физичка лица и предузетници који на дан отварања приспелих понуда имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора или су својим поступцима прекршили одредбе уговора о закупу пијачног пословног простора и општих аката Предузећа.

Учесници огласа су у обавези да уплате депозит за озбиљност понуде за сваку поднету понуду у износу од 10% од понуђене месечне закупнине за цео објекат, на текући рачун број: 205-39344-08, позив на број: 429-202. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити уз понуду, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и као таква ће бити одбачена. Учесницима који нису добили у закуп пијачни пословни простор, депозит се враћа у уплаћеном износу у року од 60 дана од дана доношења одлуке о додели пијачног пословног простора. Понуђач који је добио пијачни пословни простор у закуп, уколико одбије да потпише уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.

Обрасци понуде правних лица и предузетника морају бити потписани од стране овлашћених лица а физичких лица потписани од стране понуђача. Образац понуде мора да садржи контакт телефон понуђача и број текућег рачуна за повраћај депозита.

Почетна цена закупа пијачног пословног простора је изражена са ПДВ-ом.

Понуђена цена представља бруто цену закупа по m2 са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%.

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног пословног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће, таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта. Поред наведених трошкова закупац је у обавези да плаћа накнаду на име услуге трошкова чишћења пијачног платоа и то у износу од 185,00 динара по m2.
Трошкови електричне енергије и воде, у зависности од локала, се обрачунавају и фактуришу од стране ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, у ком случају закупац има обавезу да сваког месеца омогући запосленом у ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара) да очита потрошњу или се обрачунавају и фактуришу од стране ЈП „ЕПС-Снабдевање“ и ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у ком случају је закупац у обавези да на усмени или писмени захтев Предузећа пружи на увид доказе о плаћеним рачунима.
Уколико локал који се издаје нема водомер, обрачун потрошње воде се врши паушално, по обрачуну за врсту делатности којом се закупац бави.

Одлуку о додели у закуп пијачног пословног простора доноси Комисија у року од 15 дана по отварању понуда приспелих по огласу за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора.

Избор корисника и закључивање уговора извршиће се са понуђачем (правним лицем, физичким лицем и предузетником), применом критеријума висине понуђене закупнине.

На одлуку Комисије о додели пијачног пословног простора, заинтересована страна може изјавити писмени приговор у року од 8 дана од дана истицања одлуке Комисије на огласној табли Предузећа. О евентуалном приговору на одлуку Комисије о додели на коришћење или закуп пијачне опреме, одлучује Надзорни одбор Предузећа.
Одлука по приговору је коначна.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико горе наведени понуђачи у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним износом закупнине, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача путем жреба.

Прихваћена као најповољнија понуда за коришћење пијачног пословног простора важи за период док се не достигне цена из Ценовника за одговарајућу категорију пијаце.

Уколико као најповољнији понуђач буде изабрано физичко лице потребно је да у року од 30 дана од дана коначности одлуке о додели пијачног пословног простора надлежној служби Предузећа достави доказ о регистрацији делатности у складу са општим актима Предузећа и важећим законским прописима који регулишу предметну област.

Подносилац најповољније понуде по огласу за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора је дужан да у року од 8 дана од дана коначности одлуке о давању у закуп предметног пијачног пословног простора, закључи писмени уговор о закупу са Предузећем.

Пре закључења уговора о давању у закуп подносилац понуде је дужан да уплати на рачун Предузећа износ у висини од 3 понуђене месечне закупнине на име обезбеђења уредног извршавања обавеза.

Уколико подносилац најповољније понуде за закуп пијачног пословног простора не закључи уговор о закупу за предметни пијачни пословни простор са Предузећем у остављеном року, односно не уплати износ на име обезбеђења уредног извршавања својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде, у ком случају исти губи право на издавање предметног пијачног пословног простора у поступку непосредне погодбе. У овом случају Комисија за доделу пословног простора може предметни пијачни пословни простор понудити првом следећем најповољнијем понуђачу, ако није повезано лице у складу са законом.

Рок за подношење понуда је 24.05.2024. године до 09,00 часова.

Понуде се предају на писарници дирекције ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара) у улици Живка Карабиберовића бр. 3, Београд, Звездара. Понуде доставити у затвореној коверти, са назнаком: „Понуда по огласу – за локал на пијаци __________“.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања затворених писаних понуда и исте се одбацују, док се неосноване одбијају.

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 24.05.2024. године у 12,00 часова у сали за седнице, улица Живка Карабиберовића бр.3, Београд.

Разгледање пијачног пословног простора који се даје у закуп вршиће се радним данима од 16.05.2024. године до 23.05.2024. године, у времену од 09-11 часова.

Увид у документацију вршиће ће радним данима од 16.05.2024. године до 23.05.2024. године, у времену од 09-14 часова у дирекцији ЈКП „Београдске пијаце“ Београд (Звездара), ул. Живка Карабиберовића бр.3.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 011/7857-932, и 011/7857-952 или путем електронске поште: prostor@bgpijace.rs.

1. ПИЈАЦА „СЕЊАК“

1. пијачни простор за постављање монтажног објекта бр.7, површине 22,52 m2, почетна цена 810,00 дин/m2
– вода БВК
– струја ЕДБ
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр. 18, површине 46,00 m2, почетна цена 1.053,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање
– утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. ПИЈАЦА „СКАДАРЛИЈА“

1. монтажни локал бр.4, површине 16,28 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-а
– локал има електрично бројило максималне одобрене снаге 17,25 kW
– утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр.14, површине 31,50 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има електрично бројило максималне одобрене снаге 17.25 kW
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

3. ПИЈАЦА „ПАЛИЛУЛА“

1. Штанд бр. 19, површине 18,80 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 6,00 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама (индустријско –прехрамбени производи)

2. Штанд бр.25, површине 11,03 m2 , почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,00 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама (индустријско – прехрамбени производи)

3.Штанд бр.69, површине 6,61 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,00 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

4.Штанд бр.71, површине 6,56 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,00 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама (индустријско – прехрамбени производи)

5.Штанд бр.75, површине 9,21 m2 , почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,00 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

6.Штанд бр.76, површине 11,97 m2 , почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3 kW
– намена штанда – све делатности које су у складу са Одлуком о пијацама (индустријско – прехрамбени производи)

Напомена: Не постоје техничке могућности за обављање делатности термичке обраде прехрамбених производа обзиром да вентилациони систем није обезбеђен

4. ПИЈАЦА „НОВА КАРАБУРМА“

1. монтажни локал бр.10, површине 17,88 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање
– локал има електрично бројило максималне одобрене снаге 17,25 kW
– утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

5. ПИЈАЦА ТЦ „КРЊАЧА“

(НАМЕНА ЛОКАЛА-ПРОДАЈА ЦВЕЋА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ)

1. зидани локал бр.14, површине 32,20 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,50 kW

2. зидани локал бр.19, површине 15,80 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има контролно електрично бројило максималне одобрене снаге 3,50 kW

6. ПИЈАЦА „ЗВЕЗДАРА“

1. монтажни локал бр.13, површине 36,60 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има електрично бројило максималне одобрене снаге 5.75 kW
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр.126, површине 52,33 дин/m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2 са припадајућим монтажним локалом бр.127, површине 14,18 дин/m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање
– локал има електрично бројило максималне одобрене снаге 17.25 kW
– утрошак воде обрачунава и фактурише БВК
– изношење смећа обрачунава ЈКП Градска чистоћа
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијаца

7. ПИЈАЦА ОТЦ МИЉАКОВАЦ „БЕОГРАДСКИ БУВЉАК“

1. монтажни локал бр.8, површине 17,91 m2, почетна цена 2.490,00 дин/m2
– утрошак електричне енергијe и воде обрачунава и фактурише Предузеће
– локал има 1 електрично бројило максималне одобрене снаге 5,75 kW
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

8. ПИЈАЦА „БАЊИЦА“

1.зидани локали бр.23 и бр.24, укупне површине 30,00 m2, почетна цена 1.442,00 дин/m2
– утрошак електричне енергијe обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање
– локали имају електрично бројило максималне одобрене снаге 11,04 kW
– утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће
– намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

9. ПИЈАЦА „БЛОК 44“

1.пијачни простор за постављање објекта корисника бр.103, површине 8,00 m2, почетна цена 19.885,00 дин
– има прикључак за струју и воду
– намена – све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама