OGLAS za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju meda i pčelinjih proizvoda, knjiga i štampe, starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, cveća i tekstilne robe

Komisija za sprovođenje postupka javnog oglašavanja prikupljanjem pismenih ponuda Gradske opštine Novi Beograd, na osnovu Odluke Komisije za manifestacije Gradske opštine Novi objavljuje:

 

O G L A S

za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju meda i pčelinjih proizvoda, knjiga i štampe,   starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, cveća i tekstilne robe,

prikupljanjem pismenih kovertiranih ponuda u okviru stalne manifestacije od značaja za GO Novi Beograd

 pod nazivom „Vidovdanski dani

   u periodu od 15.06.2021. godine do 15.07.2021. godine

 

NAPOMENA: Zbog aktuelne epidemiološke situacije i propisanih mera, izabrani ponuđači moraju slediti opšta uputstva o radnom vremenu rada na otvorenom.

 

LOKACIJA:

·       Bulevar Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za postavljanje od 1 do 30 (trideset) tezgi ukupne površine 60m² (raspored mesta obeležen neparnim brojevima od br. 1 do br. 59) u periodu od 15.06.2021. godine do 15.07.2021. godine

 

USLOVI  UČEŠĆA:

 • Pravo učešća ima svako zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.
 • Početna cena za licitaciju mesta za postavljanje tezgi u Bulevaru Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za ukupan period trajanja manifestacije je 23.000,00 RSD. Tezge moraju biti zatvorenog tipa u vidu drvenih kućica. Obavezno je u ponudi dostaviti fotografski prikaz izgleda kućice-tezge. Ukoliko ponuđač ne dostavi u ponudi traženu fotografiju kućice –tezge, smatraće se da je ponuda nepotpuna i ista će biti odbijena.
 • Depozit za ozbiljnost ponude za mesta za postavljanje tezgi iznosi000,00 dinara.

 

Sva  zainteresovana  lica mogu  dostaviti  ponudu,  sa naznačenom robom  za prodaju na navedenoj manifestaciji, u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom  „PONUDA ZA LICITACIJU TEZGI – NE OTVARATI” na adresu: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167, poštom ili lično predajom ponude na infopultu koji se nalazi u holu na glavnom ulazu GO Novi Beograd.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 07.06.2021. godine, do 11:00 časova.

 

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

 1. PRIJAVU

                -prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, rešenje APR o upisu u registar za odgovarajuću delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat (dokaz o istom), broj računa kod banke za vraćanje depozita, kontakt telefon učesnika oglasa, kao i broj mobilnog telefona lica koje učestvuje u postupku odabira mesta.

prijava fizičkog lica sadrži: fotokopiju lične karte, rešenje APR o upisu u registar za odgovarajuću delatnost ili potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava izdata od Ministarstva finansija, poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa kod banke za vraćanje depozita, kontakt telefon učesnika oglasa, kao i broj mobilnog telefona lica koje učestvuje u postupku odabira mesta.

 1. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE LOKACIJE NA KOJU PONUDA GLASI
 2. DOKAZ O UPLATI DEPOZITA za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na tekući račun Gradske opštine Novi Beograd, broj: 840-978804-03, model 97 i poziv na broj 59-013.
 3. Tezge moraju biti zatvorenog tipa u vidu drvene kućice i ne može biti veća od 2,0m² sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0m²

Obavezno u ponudi dostaviti fotografski prikaz izgleda kućice – tezge. Ukoliko ponuđač ne dostavi u ponudi traženu fotografiju kućice – tezge, smatraće se da je ponuda nepotpuna i ista će biti odbijena.

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedno mesto za postavljanje tezge, tako što će:

 • za prodaju meda i pčelinjih proizvoda biti određeno prvih šest tezgi;
 • za prodaju knjiga i štampe, sledećih šest tezgi;
 • za prodaju proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti  sledećih šest tezgi;
 • za prodaju cveća sledećih šest tezgi   i
 •  za prodaju tekstilne robe preostalih šest tezgi.

Neblagovremene ponude neće biti otvarane.

Komisijsko otvaranje ponuda održaće se 07.06.2021. godine sa početkom u 11:15 časova na adresi Gradske opštine Novi Beograd, sala 3. Zbog trenutne situacije i propisanih epidemioloških mera, otvaranje ponuda sprovešće Komisija BEZ PRISUSTVA PONUĐAČA.

Rang lista biće objavljena 07.06.2021. godine u 12:00 časova na vratima malog službenog ulaza u

prostorije Gradske opštine Novi Beograd kod sale 3.

Komisija će odmah nakon objavljivanja rang liste, po redosledu sa rang liste, TELEFONSKIM PUTEM ILI LIČNO, POZIVATI POJEDINAČNO izabrane ponuđače da odaberu željena mesta. Odabir mesta vrši se ISKLJUČIVO LIČNO pristupanjem u prostorije sale 3, Gradske opštine Novi Beograd, podnošenjem dokaza o uplati do punog licitiranog iznosa, uz obavezno poštovanje svih propisanih epidemioloških mera: pojedinačni ulazak, obavezno nošenje zaštitne maske, držanje rastojanja od 2m.

Pravo odabira mesta za postavljanje tezgi vršiće se prema redosledu slobodnoh mesta.

U slučaju ostanka slobodnih mesta, pismene ponude će se podnositi 07.06.2021. godine do 15:00 časova;

Komisija će odabir korisnika za preostala mesta izvršiti na osnovu visine ponuđene cene i vremenskom dospeću zahteva;

Rang lista u slučaju dodele eventualno preostalih slobodnih mesta, na osnovu primljenih ponuda, biće objavljena 07.06.2021. godine, u 15:30 časova;

U slučaju dva ili više ista ponuđena iznosa, prednost za odabir mesta za postavljanje tezgi biće određen po  redosledu vremena prispelosti ponude;

Potencijalni korisnik dužan je da pre odabira konkretnog mesta izvrši uplatu izlicitiranog iznosa umanjenog za iznos uplaćenog depozita i to u roku ne dužem od  jednog sata od isticanja rang liste.

Nakon dostavljanja dokaza o navedenoj uplati ponuđač će dobiti potvrdu o izabranom mestu za postavljanje tezge.

Ponuđačima koji ne budu izabrani navedeni iznos uplate na ime depozita za ozbiljnost ponude biće vraćen u roku do 5 (pet) dana od dana sprovođenja licitacije.

Ukoliko ponuđač  koji je određen po rang  listi odustane od korišćenja mesta iz bilo kog razloga ili je dokumentacija neispravna ili nepotpuna, nema pravo na povraćaj depozita za ozbiljnost ponude;

Potpisivanje Ugovora sa izabranim ponuđačima obaviće se 09. i 10.06.2021. godine, u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167.

Raspored postavljanja tezgi  je utvrđen skicom na koju je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost IV-07  br. 344.8-7/2021 od 19.01.2021. godine.

Tezga je tipski pokretni objekat za prodaju robe ili pružanje usluge čija površina ne može biti veća od 2,0 m2, sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2 .

Nakon potpisivanja ugovora ponuđač je u obavezi da podnese zahtev Odeljenju za građevinske,komunalne poslove i ozakonjenje objekata Uprave GO Novi Beograd za dobijanje rešenja ovog organa za postavljanje tezge za prodaju robe na navedenoj lokaciji.