ОГЛАС за издавање места за постављање тезги за продају меда и пчелињих производа, књига и штампе, старих и уметничких заната и домаће радиности, цвећа и текстилне робе

Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања прикупљањем писмених понуда Градске општине Нови Београд, на основу Одлуке Комисије за манифестације Градске општине Нови објављује:

 

О Г Л А С

за издавање места за постављање тезги за продају меда и пчелињих производа, књига и штампе,   старих и уметничких заната и домаће радиности, цвећа и текстилне робе,

прикупљањем писмених ковертираних понуда у оквиру сталне манифестације од значаја за ГО Нови Београд

 под називом „Пролећна манифестација

   у периоду од 11.04.2022. године до 11.05.2022. године

 

   ЛОКАЦИЈА:

·        Булевар Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за постављање од 1 до 30 (тридесет) тезги укупне површине 60м² (распоред места обележен непарним бројевима од бр. 1 до бр. 59) у периоду од 11.04.2022. године до 11.05.2022. године.

 

УСЛОВИ  УЧЕШЋА:

 • Право учешћа има свако заинтересовано физичко или правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности.
 • Почетна цена за лицитацију места за постављање тезги у Булевару Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за укупан период трајања манифестацијe је 25.000,00 РСД. Тезге морају бити затвореног типа у виду дрвених кућица. Обавезно је у понуди доставити фотографски приказ изгледа кућице-тезге. Уколико понуђач не достави у понуди тражену фотографију кућице-тезге, сматраће се да је понуда непотпуна и иста ће бити одбачена као таква.
 • Депозит за озбиљност понуде за места за постављање тезги износи000,00 динара.

 

Сва  заинтересована  лица могу  доставити  понуду,  са назначеном робом  за продају на наведеној манифестацији, у писаном облику у затвореној коверти са напоменом  „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТЕЗГИ – НЕ ОТВАРАТИ” на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167, поштом или лично предајом понуде на шалтеру пријема поднесака у згради ГО Нови Београд.

 

Рок за достављање понуда је 25.03.2022. године, до 11:00 часова.

 

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

 1. ПРИЈАВУ

                -пријава правног лица садржи: назив и седиште, решење АПР о упису у регистар за одговарајућу делатност, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат (доказ о истом), број рачуна код банке за враћање депозита, контакт телефон учесника огласа, као и број мобилног телефона лица које учествује у поступку одабира места.

пријава физичког лица садржи: фотокопију личне карте, решење АПР о упису у регистар за одговарајућу делатност или потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава издата од Министарства финансија, порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна код банке за враћање депозита, контакт телефон учесника огласа, као и број мобилног телефона лица које учествује у поступку одабира места.

 1. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈУ ПОНУДА ГЛАСИ
 2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА за озбиљност понуде у износу од 10.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун Градске општине Нови Београд, број: 840-978804-03, модел 97 и позив на број 59-013.
 3. Тезге морају бити затвореног типа у виду дрвене кућице и не може бити већа од 2,0м² са слободном површином у функцији тезге од 1,0м²

Обавезно у понуди доставити фотографски приказ изгледа кућице – тезге.

Уколико понуђач не достави у понуди тражену фотографију кућице-тезге, сматраће се да је понуда непотпуна и иста ће бити одбијена.

Заинтересовани понуђачи могу доставити понуду за једно место за постављање тезге, тако што ће:

 • за продају меда и пчелињих производа бити одређено првих шест тезги;
 • за продају књига и штампе, следећих шест тезги;
 • за продају производа старих и уметничких заната и домаће радиности  следећих шест тезги;
 • за продају цвећа следећих шест тезги   и
 • за продају текстилне робе преосталих шест тезги.

Неблаговремене понуде неће бити отваране.

Комисијско отварање понуда одржаће се 25.03.2022. године са почетком у 11:15 часова на адреси Градске општине Нови Београд, сала 3.

Ранг листа биће објављена 25.03.2022. године у 12:00 часова на вратима малог службеног улаза у

просторије Градске општине Нови Београд код сале 3.

Комисија ће одмах након објављивања ранг листе, по редоследу са ранг листе, ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ЛИЧНО, ПОЗИВАТИ ПОЈЕДИНАЧНО изабране понуђаче да одаберу жељена места. Одабир места врши се ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО приступањем у просторије сале 3, Градске општине Нови Београд, подношењем доказа о уплати до пуног лицитираног износа, уз обавезно поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Право одабира места за постављање тезги вршиће се према редоследу слободних места.

У случају останка слободних места, писмене понуде ће се подносити 25.03.2022. године до 15:00 часова;

Комисија ће одабир корисника за преостала места извршити на основу висине понуђене цене и временском доспећу захтева;

Ранг листа у случају доделе евентуално преосталих слободних места, на основу примљених понуда, биће објављена  25.03.2022. у 15:30 часова;

У случају два или више иста понуђена износа, предност за одабир места за постављање тезги биће одређен по  редоследу времена приспелости понуде;

Потенцијални корисник дужан је да пре одабира конкретног места изврши уплату излицитираног износа умањеног за износ уплаћеног депозита и то у року не дужем од  једног сата од истицања ранг листе.

Након достављања доказа о наведеној уплати понуђач ће добити потврду о изабраном месту за постављање тезге.

Понуђачима који не буду изабрани наведени износ уплате на име депозита за озбиљност понуде биће враћен у року до 5 (пет) дана од дана спровођења лицитације.

Уколико понуђач  који је одређен по ранг  листи одустане од коришћења места из било ког разлога или је документација неисправна или непотпуна, нема право на повраћај депозита за озбиљност понуде;

Потписивање Уговора са изабраним понуђачима обавиће се 30. и 31.03.2022. године, у просторијама Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

Распоред постављања тезги  је утврђен скицом на коју је Секретаријат за саобраћај дао сагласност IV-07  бр. 344.8-459/21 oд 21.12.2021. године.

Тезга је типски покретни објекат за продају робе или пружање услуге чија површина не може бити већа од 2,0 m2, са слободном површином у функцији тезге од 1,0 m2 .

Након потписивања уговора понуђач је у обавези да поднесе захтев Одељењу за грађевинске и комуналне послове  Управе ГО Нови Београд за добијање решења овог органа за постављање тезге за продају робе на наведеној локацији.