ОГЛАС за издавање места за постављање тезги за продају цвећа и свећа за време задушница

Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања прикупљањем писмених ковертираних понуда Градске општине Нови Београд, на основу Одлуке Комисије за манифестације Градске општине Нови  Београд објављује:

О Г Л А С

за издавање места за постављање тезги за продају цвећа и свећа за време задушница:

 • Велике (зимске) задушнице                26 и 27. фебруар 2022. године;
 • Побусани понедељак                02   мај  године; 
 • Летње (духовске) задушнице                11 и 12  јун  године;
 • Михољске задушнице               08 и 09 октобар 2022. године и
 • Митровске (јесење) задушнице               05 и 06 новембар 2022. године

 

НАПОМЕНА: Због актуелне епидемиолошке ситуације и прописаних мера, изабрани понуђачи морају следити општа упутства о радном времену рада на отвореном.

 

ЛОКАЦИЈА:

·       Блок 55А „Ново Бежанијско гробље“, Норвешка улица, са 4 места за постављање тезги на површини од укупно 8м² (распоред места од бр. 1 до бр. 4)

 

УСЛОВИ  УЧЕШЋА:

 • Право учешћа има свако заинтересовано физичко или правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности, односно продаје робе или услуга.
 • Почетна цена за лицитацију места за постављање тезги за продају цвећа и свећа за укупан период трајања задушница је 17.000,00 РСД.
 • Депозит за озбиљност понуде за места за постављање тезги износи000,00 динара.

 

Сва  заинтересована  лица могу  доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом  „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА – НЕ ОТВАРАТИ” на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167. поштом или лично предајом понуде на инфопулту који се налази у холу на главном улазу ГО Нови Београд.

 

Рок за достављање понуда је 26.01.2022. године, до 11:00 часова.

 

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

 1. ПРИЈАВУ

                -пријава правног лица садржи: назив и седиште правног лица, решење АПР о упису у регистар, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат (доказ о истом), број рачуна код банке за враћање депозита, контакт телефон учесника огласа, као и број мобилног телефона лица које учествује у поступку одабира места.

пријава физичког лица садржи: фотокопију личне карте, решење АПР о упису у регистар, потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава издата од Министарства финансија, порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна код банке за враћање депозита, контакт телефон учесника огласа, као и број мобилног телефона лица које учествује у поступку одабира места.

 1. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈУ ПОНУДА ГЛАСИ
 2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА за озбиљност понуде у износу од 5.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун Градске општине Нови Београд, број: 840-978804-03, модел 97 и позив на број 59-013.

Заинтересовани понуђачи могу доставити једну понуду за  једно место за постављање тезги.

Неблаговремене понуде неће бити отваране.

Комисијско отварање понуда одржаће се  26.01.2022. године са почетком у 11:15 часова на адреси Градске општине Нови Београд, сала 3.

Због тренутне ситуације и прописаних епидемиолошких мера, отварање понуда спровешће Комисија БЕЗ ПРИСУСТВА ПОНУЂАЧА.

Ранг листа биће објављена 26.01.2022. године у 12:00 часова на вратима малог службеног улаза у

просторије Градске општине Нови Београд код сале 3.

Комисија ће одмах након објављивања ранг листе, по редоследу са ранг листе, ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ЛИЧНО, ПОЗИВАТИ ПОЈЕДИНАЧНО изабране понуђаче да одаберу жељена места. Одабир места врши се ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО приступањем у просторије сале 3, Градске општине Нови Београд, подношењем доказа о уплати до пуног лицитираног износа, уз обавезно поштовање свих прописаних епидемиолошких мера: појединачни улазак, обавезно ношење заштитне маске, држање растојања од 2м.

Право одабира места за постављање тезги зависи од висине понуђеног износа;

У случају останка слободних места, писмене понуде ће се подносити 26.01.2022. године до 15:00 часова;

Комисија ће одабир корисника за преостала места извршити на основу висине понуђене цене и временском доспећу захтева;

Ранг листа у случају доделе евентуално преосталих слободних места, на основу примљених понуда, биће објављена 26.01.2022. године, у 15:30 часова;

У случају два или више иста понуђена износа, предност за одабир места за постављање тезги биће одређен по  редоследу времена приспелости понуде;

Потенцијални корисник дужан је да пре одабира конкретног места изврши уплату излицитираног износа умањеног за износ уплаћеног депозита и то у року не дужем од  једног сата од истицања ранг листе.

Након достављања доказа о наведеној уплати понуђач ће добити потврду о изабраном месту за постављање тезге.

Понуђачима који не буду изабрани наведени износ уплате на име депозита за озбиљност понуде биће враћен у року до 5 (пет) дана од дана спровођења лицитације.

Уколико понуђач  који је одређен по ранг  листи одустане од коришћења места из било ког разлога или је документација неисправна или непотпуна, нема право на повраћај депозита за озбиљност понуде.

Потписивање Уговора са изабраним закупцима обавиће се 02. и 03.02.2022. године, у просторијама Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

Распоред постављања тезги  је утврђен скицом на коју је Секретаријат за саобраћај дао сагласност IV-07  бр. 344.8-459/21 oд 21.12.2021. године.

Тезга је типски покретни објекат за продају робе или пружање услуге чија површина не може бити већа од 2,0 m2, са слободном површином у функцији тезге од 1,0 m2 .

Након потписивања уговора понуђач је у обавези да поднесе захтев Одељењу за грађевинске и комуналне послове Управе ГО Нови Београд за добијање решења овог органа за постављање тезге за продају цвећа и свећа на наведеној локацији.