ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

На основу Уговора о сарадњи број: Х- 020-97 од 07.03.2022. године, односно број; 9-9/52 од 11.03.2022. године, закљученог између Градске општине Нови Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту КИРС), Решења председника Градске општине Нови Београд број: Х-020-1/2022-43 од 24.03.2021. године о образовању  Комисијe за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грђевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  (у даљем тексту: Комисија),и обавештења КИРСа од 31.03.2022.године о одређивању представника КИРСа који ће учествовати у раду Комисија за избор корисника и чланa 18. Правилника о раду Комисије број: II-404-4/А1/2022 од 30.03.2022.године, на седници одржаној дана 13.07.2022. годинe Комисија за избор корисника je донела

 

О Д Л У К У

 

о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

 

Додељујe се бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: пакет помоћи) за побољшање услова становања избеглица и то следећим лицима:

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. БАСТАЈИЋ МИРОСЛАВ 60
02. ТОДОРИЋ РАЈКА 40
03. ОБРАДОВИЋ СНЕЖАНА 30

 

 

 

 

 

 

 

 

Са лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 3,  Општина ће закључити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и  доделе пакета помоћи.

Лица из става 2. ове одлуке обавезна су да упишу у катастру непокретности забрану отуђења и оптерећења на предметној сеоској кући у корист Општине и то на основу посебног решења које доноси Комесаријат.

O б р а з л о ж е њ е

По Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 3 сеоскe куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив), који је Комисија расписала  07.04.2022. године, лица из става 1. диспозитива ове Одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложена документа, Комисија је утврдила да лица из става 1. диспозитива ове Одлуке испуњавају услове за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, прописане у делу III Јавног позива и члановима 2,3 и 4. Правилника о раду Комисије.

С обзиром на расположива средстава, одобрена помоћ за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, додељена је лицима рангираним на листи из става 1. ове одлуке, и то од броја 1 до 3, а са којима ће Општина закључити уговоре из става 2. диспозитива ове Одлуке.

Чланом 4. Правилника о раду Комисије, предвиђено је да подносилац пријаве може остварити Помоћ под следећим условима: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине; да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији; да сеоска кућа којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање, и да су сеоска кућа и припадајуће земљиште уписани у катастар непокретности на име продавца и без терета.

Чланом 5. Правилника о раду Комисије прописано је да се ред првенства за решавање стамбених потреба утврђује на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према прописаним мерилима.

Чланом 6. Правилника о раду Комисије предвиђено је да уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност ће имати подносилац захтева који: 1) има већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе за коју се јавни позив расписује; 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Чланом  10. став 1. тачка 3. Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

Чланом 18. став 4. Правилника предвиђено је да подносилац Пријаве може уложити жалбу Већу Општине, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

У складу сa чланом 9. Правилника о раду Комисије, поступак за доделу помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија за избор корисника.

Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву овe Одлуке.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овоe Одлуке може се изјавити жалба Већу градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко ове Комисије.

 

Доставити:

– лицима из става 1. диспозитива ове Одлуке

            – надлежној служби Општине

КОМИСИЈA ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 Број: II-404-4/А5/2022; 13.07.2022. годинe

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Зорица Брадоњић