ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОВА

На основу Уговора о сарадњи број: Х- 020-152 од 14.04.2022.године, односно број: 9-9/127 од 19.04.2022. године, закљученог између Градске општине Нови Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту КИРС), Решења председника Градске општине Нови Београд број: Х-020-1/2022-76 од 12.05.2022. године о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању (у даљем тексту Комисија за избор корисника), Oбавештења КИРСа бр.сл. од 31.03.2022. године о одређивању представника КИРСа који ће учествовати у раду Комисија за избор корисника и чланa 18. Правилника о раду Комисије број: II-404-5-А1/2022 од 13.05.2022.године, на седници одржаној дана 03.08.2022. годинe Комисија за избор корисника je донела

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОВА

                                                                                                                                                    

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ХАСАНИ ГИНЕР 110
02. КОСТИЋ ДАЛИБОР 30
03. ЈАНКОВИЋ МАЈА 20

Упутство о правном средству: Корисници доделе помоћи, који су незадовољни овом одлуком, могу изјавити жалбу Већу градске општине Нови Београд Булевар Михаила Пупина 167, у року од 15 дана од дана пријема исте, а преко ове Комисије.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Број: II-404-5-A5/2022 од 03.08.2022.годинe

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Зорица Брадоњић