Обавештење о обавези уклањања снега и леда

Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да је одредбама чланова 32-37.  Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београда“ бр. 10/11, 60/12…11/15, 61/15, 75/16) прописано да се у циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано одвијање живота у граду у зимском периоду, са одређених површина јавне намене и површина у јавном коришћењу обавезно уклања снег и лед, као и леденице са кровова и истурених делова зграда.  

За уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.

 Са крова и других спољних делова зграде која се граничи са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и околине. За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, лица из ст. 2. и 3. овог Обавештења дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова површине из става 1. овог члана.

За непоштовање одредаба чланова Одлуке о комуналном реду предвиђене су новчане казне за правна, физичка лица и предузетнике.

 

                                                                                    УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

                                                                                           Одељење за инспекцијске послове