Обавештење Министарства финансија – Порескa управa Нови Београд 2

Послови организационе јединице Пореске управе Нови Београд 2 ће се од 1. јула 2019. године налазити на следећим локацијама:

-пореска конторла  – Нови Београд – Тошин бунар 159

-наплата јавних прихода – Нови Београд – Тошин бунар 159

-пореско рачуноводство – повраћаји, прекњижавања јавних прихода и издавање пореских уверења – Нови Београд –  Булевар Михајла Пупина 167

-порез на пренос апсолутних права (непокретности и моторна возила) – Нови Београд –  Булевар Михајла Пупина 167

-порез на наслеђе и поклон – Нови Београд – Булевар Михајла Пупина 167

-порез на регистровано оружје – Нови Београд – Булевар Михајла Пупина 167

Од 1. јула 2019.  године на адреси Тошин бунар 159, Београд наставиће да ради писарница Пореске управе, преко које порески обвезници могу да поднесу захтеве из надлежнности  Пореске управе.