Обавештење грађанима који се појављују као странке у управним поступцима пред органима ГО Нови Београд

 

Дана  08.06.2016. године ступају на  снагу одредбе чланова  9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16). Како је наведеним одредбама новог закона прописано да је орган дужан да по службеној дужности обави увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у поступку, Градска општина Нови Београд  д а ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

грађанима који се појављују као странке у управним поступцима пред органима ГО Нови Београд

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани/ке, који се појављују као странке у управним поступцима пред органима ГО Нови Београд да више нису у обавези да достављају податке о чињеницама неопходним за одлучивање, о којима се води службена евиденција (изводи из матичне књиге рођених, држављана, пријава пребивалишта, изводи из регистара државних органа и слична документа).

У циљу успешног и целовитог остваривања и заштите права и правних интереса странке, орган пред којим се води поступак је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

 

 

 

УПРАВA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД