О Г Л А С за издавање места за постављање тезги за продају меда и пчелињих производа, књига и штампе, старих и уметничких заната и домаће радиности, цвећа и текстилне робе и боксова за продају јелки и бадњака, прикупљањем писмених понуда у оквиру сталне манифестације од значаја за ГО Нови Београд, под називом „Новогодишњи и Божићни празници“ у периоду од 15.12.2021. године до 15.01.2022. године

Комисија за спровођење поступка  јавног оглашавања прикупљањем писмених понуда Градске општине Нови Београд, на основу Одлуке Комисије за манифестације Градске општине Нови  Београд, објављује

 

О Г Л А С

за издавање места за постављање тезги за продају меда и пчелињих производа, књига и штампе,  старих и уметничких заната и домаће радиности, цвећа и текстилне робе и  боксова за продају јелки и бадњака,  прикупљањем писмених понуда у оквиру сталне манифестације од значаја за ГО Нови Београд,  под називом  „Новогодишњи и Божићни празници“

 у периоду од 15.12.2021. године до 15.01.2022. године

 

ЛОКАЦИЈА:

 • Булевар Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за постављање од 1 до 30 (тридесет) тезги, укупне површине 60м² (распоред места обележен непарним бројевима од бр. 1 до бр. 59) и
 • на раскрсници Булевара Михаила Пупина и Улице Алексиначких рудара, за  постављање  6 (шест) боксова за продају јелки и бадњака:

– у периоду од  20.12.2021. до 31.12.2021. године за продају  јекли и

–  у периоду од  03.01.2022. до 07.01.2022. године за продају   бадњака.

 

УСЛОВИ  УЧЕШЋА:

 • Право учешћа има свако заинтересовано физичко или правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности.
 • Почетна цена за лицитацију места за постављање тезги у Булевару Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за укупан период трајања манифестацијe је 25.000,00 РСД. Тезге морају бити затвореног типа у виду дрвених кућица. Обавезно је у понуди доставити фотографски приказ изгледа кућице-тезге. Уколико понуђач не достави у понуди тражену фотографију кућице-тезге, сматраће се да је понуда непотпуна и иста ће бити одбачена као таква.

 

Заинтересовани понуђачи могу доставити понуду за једно место за постављање тезге, тако што ће:

 • за продају меда и пчелињих производа бити одређено, првих шест тезги;
 • за продају књига и штампе, следећих шест тезги;
 • за продају производа старих и уметничких заната и домаће радиности,  следећих шест тезги;
 • за продају цвећа, следећих шест тезги   и
 • за продају текстилне робе преосталих шест тезги.
 • Депозит за озбиљност понуде за места за постављање тезги износи000,00 динара.
 • Почетна цена понуде као и депозит за лицитацију места за постављање боксова за продају јелки и бадњака на раскрсници Булевара Михаила Пупина и Улице Алексиначких рудара, за укупан период трајања манифестацијe је 000,00 РСД  за боксове за јелке и 5.000,00 РСД за боксове за бадњаке.

 

Сва  заинтересована  лица могу  доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом  „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТЕЗГИ;  „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ  БОКСОВА ЗА ЈЕЛКЕ ИЛИ  БАДЊАКЕ – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167, поштом или лично, предајом понуде на шалтеру број 4.

Рок за достављање понуда је 03.12.2021. године, до 11:00 часова.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

 1. ПРИЈАВУ

-пријава правног лица садржи: назив и седиште, решење АПР о упису у регистар, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; (доказ о истом), број рачуна код банке за враћање депозита, као и контакт телефон учесника огласа.

– пријава физичког лица садржи: фотокопију личне карте, решење АПР о упису у регистар или  потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава издата од Министарства финансија за продају јелки, порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна код банке за враћање депозита као и контакт телефон учесника огласа.

 1. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
 2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА за озбиљност понуде. Уплату извршити на текући рачун Градске општине Нови Београд, број: 840-978804-03, модел 97 и позив на број 59-013.

Неблаговремене понуде неће бити отваране.

Комисијско отварање понуда одржаће се 03.12.2021. године са почетком у 11:15 часова на адреси Градске општине Нови Београд, сала 3. Због тренутне ситуације и прописаних епидемиолошких мера, отварање понуда спровешће Комисија БЕЗ ПРИСУСТВА ПОНУЂАЧА.

Ранг листа биће објављена 03.12.2021. године у 12:00 часова на вратима малог службеног улаза у просторије Градске општине Нови Београд код сале 3.

Комисија ће одмах након објављивања ранг листе, по редоследу са ранг листе, ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ЛИЧНО, ПОЗИВАТИ ПОЈЕДИНАЧНО изабране понуђаче да одаберу жељена места. Одабир места врши се ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО приступањем у просторије сале 3, Градске општине Нови Београд, подношењем доказа о уплати до пуног излицитираног износа, уз обавезно поштовање свих прописаних епидемиолошких мера: појединачни улазак, обавезно ношење заштитне маске, држање растојања од 2м.

Право одабира места за постављање тезги вршиће се према редоследу слободних места.

У случају останка слободних места, писмене понуде ће се подносити 03.12.2021. године до 15:00 часова;

Комисија ће одабир корисника за преостала места извршити на основу висине понуђене цене и временском доспећу захтева;

Ранг листа у случају доделе евентуално преосталих слободних места, на основу примљених понуда, биће објављена 03.12.2021. године, у 15:30 часова;

У случају два или више иста понуђена износа, предност за одабир места за постављање тезги биће одређен по  редоследу времена приспелости понуде;

Потенцијални корисник дужан је да пре одабира конкретног места изврши уплату излицитираног износа умањеног за износ уплаћеног депозита и то у року не дужем од  једног сата од истицања ранг листе.

Након достављања доказа о наведеној уплати понуђач ће добити потврду о изабраном месту за постављање тезге.

Понуђачима који не буду изабрани наведени износ уплате на име депозита за озбиљност понуде биће враћен у року до 5 (пет) дана од дана спровођења лицитације.

Уколико понуђач  који је одређен по ранг  листи одустане од коришћења места из било ког разлога или је документација неисправна или непотпуна, нема право на повраћај депозита за озбиљност понуде;

Потписивање Уговора са изабраним понуђачима обавиће се 08. и 09.12.2021. године, у просторијама Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

Распоред постављања тезги  је утврђен скицом на коју је Секретаријат за саобраћај дао сагласност IV-07  бр. 344.8-7/2021 oд 19.01.2021. године.

Тезга је типски покретни објекат за продају робе или пружање услуге чија површина не може бити већа од 2,0 m2, са слободном површином у функцији тезге од 1,0 m2 .

Након потписивања уговора понуђач је у обавези да поднесе захтев Одељењу за грађевинске и комуналне послове Управе ГО Нови Београд за добијање решења овог органа за постављање тезге за продају робе и боксова за продају јелки и бадњака на наведеним локацијама.