Skupština opštine

Skupština opštine Novi Beograd broji 49 odbornika.

Odborničke grupe:

1. Aleksandar Šapić- Za naš grad -23 odbornik
2. Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje-17 odbornika
3. Dosta je bilo – Saša Radulović- 4 odbornika
5. Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka- 3 odbornika

Nezavisni odbornici: 2

Predsednik Skupštine gradske opštine Novi Beograd: Radovan Tvrdišić

Predsednik Skupštine gradske opštine organizuje rad Skupštine gradske opštine; saziva sednice, predlaže dnevni red, predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine gradske opštine, potpisuje akte koje donosi Skupština gradske opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Sekretar Skupštine opštine: Tatjana Kitanović

Stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.