Skupština opštine

Skupština opštine Novi Beograd broji 49 odbornika.

Predsednik Skupštine gradske opštine Novi Beograd: Predrag Jušković

Predsednik Skupštine gradske opštine organizuje rad Skupštine gradske opštine; saziva sednice, predlaže dnevni red, predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine gradske opštine, potpisuje akte koje donosi Skupština gradske opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Sekretar Skupštine opštine: Aleksandar Čamagić

Stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.