Конкурс за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда – подручје Градске општине Нови Београд

Комисија за расписивање, спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда -подручје Градске општине Нови Београд, на основу члана 21. и 22. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19, 152/20 и 101/21) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда- подручје Градске општине Нови Београд („Сл. лист града Београда“, број 59/2021) (у даљем тексту:План), расписује

 

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда – подручје Градске општине Нови Београд

 

Пријаве се подносе Градској општини Нови Београд- Комисији за расписивање и спровођење конкурса и доношење Одлуке о избору корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда- подручје Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 167, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације

Пријаве се предају на писарници Градске општине Нови Београд, у затвореним ковертама, са назнаком  НЕ ОТВАРАТИ, до 07.06.2023. године до 14 часова.

Учесници Конкурса могу бити правна и физичка лица регистрована за обављање одговарајуће делатности и испуњавају услове утврђене Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и Конкурсном документацијом.

Учесници конкурса могу конкурисати за више локација.

Сваки учесник конкурса за преузимање конкурсне документације, за сваку локацију за коју конкурише, уплаћује износ од 5.000,00 динара, на рачун број 840-742251843-73, модел 97 са позивом на број 59-013, прималац Градска општина Нови Београд, сврха уплате: пријава за објекат ________, локацију број ____

Конкурсна документација може се преузети на Инфо пулту у приземљу зграде Градске општине Нови Београд, уз доказ о уплати износа за преузимање конкурсне документације за сваку локацију за коју се конкурише.

Комисија ће извршити бодовање пријава на следећи начин:

  1. 5 бодова добија учесник који је за корисника наведене локације одређен на претходном Конкурсу Одлуком Комисије, односно учесник који је у периоду од 2016. до 2021. године са Градском општином Нови Београд закључио Уговор о коришћењу места за постављање покретног привременог објекта;
  2. 5 бодoва добија учесник Конкурса који запошљава лица са инвалидитетом сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013);
  3. 3 бода добија учесник Конкурса који дуже од 5 (пет) година обавља, као претежну регистровану делатност, делатност утврђену Планом.

Статусне промене учесника Конкурса, извршене након објаве Конкурса, а које могу бити од утицаја на бодовање пријава, неће бити узете у разматрање.

У случају да, након бодовања пријава за једну локацију, више учесника конкурса има једнак број бодова, предност ће имати онај учесник који је већ на локацији за коју се конкурише (на основу решења надлежног органа или Уговора о коришћењу места за постављање тезге или другог покретног привременог објекта).

Уколико су конкурисала оба учесника која су тренутно на локацији (на основу решења надлежног органа или Уговора о коришћењу места за постављање тезге или другог покретног привременог објекта) и имају исти број бодова, предност ће имати онај учесник који је већ на локацији и дуже обавља делатност предвиђену Планом.

У случају да након бодовања пријава за локацију која није била предвиђена Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду- подручје општине Нови Београд („Службени лист града Београда“, бр.18/2011), више учесника конкурса има једнак број бодова, предност ће имати онај учесник који дуже обавља делатност предвиђену Планом.

Уз пријаву на Конкурс правна лица подносе документацију наведену у Конкурсној документацији.

Учесници конкурса могу конкурисати за више локација.

Тезге и други покретни привремени објекти постављају се у периоду важења Плана, односно до 08. јула 2026. године.

По завршеном конкурсу учесник конкурса има право приговора на Одлуку Комисије о одређивању корисника, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке Комисије. Приговор се подноси Већу Градске општине Нови Београд.

Увид у графички прилог Плана може се извршити сваког радног дана од 8 до 15 часова у канцеларији број 102, на  другом спрату зграде Управе градске општине Нови Београд.

Изабрани Корисници су у обавези да поставе тезге типа: Склопива тезга „СТ 2015“ ; Склопива тезга „СТ 2015 К“ и Мобилна тезга „МТ 2015“, чија је спецификација и изглед прописан Правилником, а чији приказ се налази у Конкурсној документацији.

 

 

ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ:

 

  • Конзерватори за сладолед- локације које су у Плану одређене бројевима: 3,4,5,10,13,15,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,44,45,47,48,49,50
  • Апарати за сладолед- локације које су у Плану одређене бројевима: 2-14

Апарати за кокице- локације које су у Плану одређене бројевима: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

  • Апарат за печење кестена и кување кукуруза- локације које су у Плану одређене бројевима: 1,2,3

– Расклопива тезга – кофер за продају уметничких сувенира, бижутерије и ручног рада локације које су у Плану одређене бројевима: 1,3,4,5,6

– Сталак за продају балона локације које су у Плану одређене бројевима: 1,2,3,4,5,6,7

– Ротациони сталци за продају штампе локације које су у Плану одређене бројевима: 2,3,4,5

           – Сталак за продају књига- локације које су у Плану одређене бројевима: 3 и 4

– Тезге за продају цвећа локацијa којa je у Плану одређенa бројем: 2