Jавни увид у нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система – I етапа са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на
седници одржаној 24.8.2023. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације
шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро
система – I етапа са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на
животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 
оглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ДРУГЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА – I етапа
са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена 

на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 6. Септембра до 6. октобра 2023. године, сваког
радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27.
марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у
згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20.
спрату),   24. октобра 2023. године, у 13 часова.
3.  Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана
уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр.
43-45 (у сутерену). 
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда
www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана
решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и
грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 6.
октобром 2023. године.