Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (БР. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, У складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 20.10.2020. године утврдила Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (БР. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35 KV „БЕОГРАД 44“ (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 KV (БР. 104/2) И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. новембра до 10. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у Градској општини Сурчин, Улица војвођанска бр. 79.
  2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. децембра 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
  3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) и четвртком у Градској општини Сурчин, Улица војвођанска бр. 79.
  4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 10. децембром 2020. године. 
  5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.