Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници, одржаној 28.03.2024.године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ø1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА,
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 8. априла до 13. маја 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 6. јуна 2024. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 13. мајем 2024. године.

5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.