ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ ВЕЗОМ ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН – III ФАЗА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 07.09.2021. године, утврдила Нацрт планa детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – III фаза, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21) оглашава

 

 

ЈАВНИ УВИД
У

НАЦРТ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ ВЕЗОМ ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН – III ФАЗА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 18. октобра до 19. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

 

  1. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 9. децембар 2021. годие у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

 

  1. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

 

  1. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 19. новембром 2021. године.

 

  1. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.