ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 51 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 03.03.2022. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације дела блока 51 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД У


НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 51 НА НОВОМ БЕОГРАДУ,

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 04. априла 2022. године до 09. маја 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
  2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 26. маја 2022. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
  3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, у Ул. марта бр. 43-45 (у сутерену).
  4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 05.2022. године.
  5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.