ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА СЕВЕРНО ОД ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 01. марта 2022. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока северно од Виноградске улице, Градска општина Нови Београд, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

 

оглашава
ЈАВНИ УВИД

У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА СЕВЕРНО ОД ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

 

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. марта до 29. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
  2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20.

спрату), 26. маја 2022. године, у 13 часова. 

  1. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
  2. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
  3. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 29. априлом 2022. године.