Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације блока 11 и дела блока 10

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 26.10.2023. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока 11 и дела блока 10, градске општине Земун и Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У Нацрт плана детаљне регулације блока 11 и дела блока 10, градске општине Земун и Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће од 15. aприла до 20. маја 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, 13. јуна 2024. године, у 13 часова, У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 20. мајем 2024. године.