Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду

 
Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 18. јануара 2016. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) 
oглашава  
ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
 
ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. фебруара до 4. марта 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 17. марта 2016. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 4. марта 2016. године.