Јавни позив за помоћ у хуманитарним пакетима хране за најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Нови Београд

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи број: II 70181-1/2021 од 19.07.2021. године, Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови Београд, дана 26.09.2022. године расписује:

Јавни позив за помоћ у хуманитарним пакетима хране за најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Нови Београд

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

1. да подносилац захтева има избеглички статус, односно да је евидентиран као интерно расељено лице, са боравиштем на територији Градске општине Нови Београд
2. да су укупни приходи домаћинства до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства, за месец који претходи месецу подношења захтева,
3. да су једнородитељска породица са децом старости до 18 година, или децом старости до 26 година, на редовном школовању
4. да су трочлана и вишечлана домаћинства са децом старости до 18 година
5. да су домаћинства са трудницама или дететом/децом до 5 година
6. да су домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности односно телесног оштећења)
7. да су домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитис, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у развоју итд), лицем ометеним у развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха.
8. да су вишегенерацијска домаћинства
9. да су домаћинства са лицима/децом под старатељством, или децом у хранитељској породици
10. да су домаћинства старих лица, једночла домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
11. да су породице у којима је евидентирано насиље у породици

УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОМОЋ ПОДНОСИЛАЦ ЈЕ ДУЖАН ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

1. Попуњен и потписан образац пријаве;
2. Фотокопија избегличке/расељеничке легитимације за подносица захтева
3. Фотокопија личне карте за све чланове породичног домаћинства старости 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом); пријава боравишта, извод из МКР за малолетна лица;
4. Доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
– Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;
5. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 4. овог става (докази о приходима);
6. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл. – лекарски налаз не старији од годину дана), решење Комисије за категоризацију деце ометене у развоју, доказ о степену инвалидитета односно телесног оштећења;
7. За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
8. Жртве породичниог насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији. (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Савет од подносиоца пријаве на Јавни позив може тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Савет може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈЕ
03.10.2022. ГОДИНЕ

Образац пријаве са списком потребних докумената можете преузети у шалтер сали
Градске општинe Нови Београд на шалтеру број 11.

Телефони за информације: 011/3106-814 и 011/3106-706