Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

На основу члана 7. Правилника о раду Комисијe за избор корисника помоћи за побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта „Реинтеграција повратника по основу Споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења“ на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта „Реинтеграција повратника по основу Споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења“ на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Комисија) дана 22.02.2024.године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта “Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења”
на територији Градске општине Нови Београд

Помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) намењена је побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта “Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења” на територији Градске општине Нови Београд, који имају пребивалиште на територији Градске општине Нови Београд, или града/општине на којој се налази сеоска кућа за чију се адаптацију и опремање додељује мали грант,

Помоћ је бесповратна и одобрава се за набавку грађевинског и другог материјала и опреме (мали грант), при чему максимална вредност пакета грађевинског и другог материјала и опреме износи до 250.000,00 РСД (двестотинепедесетхиљададинара) по породичном домаћинству корисника.

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1.) да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници пројекта “Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења” на територији града Зрењанина, којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског и другог материјала и опреме за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, а који ову помоћ нису користили;
2.) да је Подносилац пријаве евидентиран као повратник по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ или да Подносилац пријаве поседује документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или поседује документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ
3.) да Подносилац пријаве има пребивалиште на територији Градске општине Нови Београд, или града/општине на којој се налази сеоска кућа за чију се адаптацију и опремање додељује мали грант, а чланови његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије;
4.) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави не поседују непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, као и да нису заменили, обновили или отуђили непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
5.) да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
6.) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
7.) да је на предметној сеоској кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник пројекта “Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења” на територији Градске општине Нови Београд;
8.) да ће се уградњом додељеног грађевинског и другог материјала и опреме за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника;
9.) да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Републике Србије.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:
1) уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
2) документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или
документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ;
3) фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична
карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства старије од 16 година, а за чланове домаћинства млађе од 16 година извод из матичне књиге рођених;
4) изјаву оверену код јавног бележника да Подносилац пријаве и чланови његовог
породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање, да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
5) доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код јавног бележника којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања Јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код јавног бележника да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
6) За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година – доказ о школовању
(потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доставити доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
7) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама развоју
– Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
8) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење
надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
9) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
10) за једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга; или
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
10) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
11) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу односно одговарајуће непокретности намењене становању;
12) Изјава Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћинства за достављање документације по службеној дужности (наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника).
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то:
– прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
– врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства у електронској бази Републичког геодетског завода;
– прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину;
– врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као повратници по основу споразума о реадмисији;
– прибавља уверење МУП-а о кретању пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства и
– у погледу пријава које испуњавају услове врши се додатна провера података о лицима наведеним у Пријави и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције када су у питању повратници по основу споразума о реадмисији.
Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.
Поред наведених доказа, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.

Пријаве са потребном документацијом подносе се лично у затвореној коверти преко писарнице Управе градске општине Нови Београд, или препоручено поштом на адресу:

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта „Реинтеграција повратника по основу Споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења“ на територији Градске општине Нови Београд

БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 167
11070 НОВИ БЕОГРАД

Јавни позив је отворен до 04.03.2024. године

Образац пријаве као и сва додатна објашњења и информације, могу се добити у канцеларији бр. 15, ГО Нови Београд, Бул. Михаила Пупина 167, телефон 011/3106-814