Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица на територији Градске општине Нови Београд кроз доходовне активности

На основу члана 11. Правилника о раду Комисије, број: II-404-8/A1/2023 од 27.12.2023. године, “Комисија за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходовних активности“( у даљем тексту Комисија) дана 01.04.2024. године упућује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица на територији Градске општине Нови Београд кроз доходовне активности

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет овог јавног позива је додела 7 (седам) пакета бесповратне помоћи у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД 250.000,00 (двестапедесетхиљада динара) по породичном домаћинству, коју је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, интерно раесељеним лицима на својој територији обезбедила Градска општина Нови Београд.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту:Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
2. да имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Нови Београд, у моменту објављивања јавног позива;
3. да нису укључени у неки други програм/пројекат економског оснаживања, у 2023 години;
4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили; (наведено Комисија проверава)
6. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
– да поседује потребно знање и вештине за покретање, развој и унапређење економског оснаживања на које се односи Помоћ
• За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
• За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатности
• За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЗА СЕБЕ И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1.Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2.фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена: обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице );
3.Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
4. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат економског оснаживања, у текућој години;
5.Доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослени да нема приходе;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да ли цене не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
6.За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
7.Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
8.Доказ осмањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
9. За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје),а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
10. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
11.Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
12.Доказ да има регистровану делатност; (односи се на Подносиоце пријава који аплицирају за помоћ у области занатских и услужних делатности и подноси се након објављивања Коначне листе у року од 30 дана, а пре доношења Одлуке о додели помоћи, а на позив Комисије);
13.Доказ да покреће активност:
(1) да је регистровао и покреће нову активност,
(2) изјава да покреће активност (уколико није регистровао нову активност коју покреће, исту мора регистровати до доношења Одлуке о додели помоћи). Уколико Корисник планира активност у оквиру пољопривредне делатности за сопствене потребе, потребно је да о томе достави оверену изјаву код надлежног органа.
14. А) Доказ о власништву – доставља се одмах уз пријаву.
Б) Доказ о закупу/коришћењу земљишта, помоћних објеката и простора у складу са активностима за коју аплицира доставља се на позив Комисије.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Сви докази се подносе у фотокопији, а оригинална документа на захтев Комисије.

Подносиоци захтева по Јавном позиву пријавне обрасце преузимају у канцеларији бр.15 Градске општине Нови Београд.
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице Управе градске општине Нови Београд или поштом на адресу:

Градска општина Нови Београд
“Комисија за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходовних активности“
Булевар Михаила Пупина 167
11070 Нови Београд

Рок за подношење пријава је 15.04.2024. године

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 3106-814