Јавни позив за доделу средстава за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом

На основу решења Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2023-118 од 03.07.2023. године о образовању Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми – мали грант (у даљем тексту: Комисија) и члана 10. Правилника о раду Комисије број: II-404-2/А1/2023 од 17.07.2023. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), Комисија дана 23.02.2024. године објављује

Јавни позив за доделу средстава за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет јавног позива је куповина 1 сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности, а за побољшање услова становања породица избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Помоћ) у вредности до 1.950.000,00 РСД по породичном домаћинству корисника и то:
1. До 1.700.000,00 РСД помоћ при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности
2. До 250.000,00 РСД за помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности.

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Подносилац пријаве на Jавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. избеглички статус и то: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства, само уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице у Републици Србији);
2. да Подносилац пријаве има боравиште/пребивалиште на територији Општине, а чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Града Београда;
3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
6. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
8. да нису на коначној листи реда првенства у другим програмима за трајно решавање стамбене потребе;
9. да сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;
10. да сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
– да је предметна сеоска кућа, односно одговарајућа непокретност у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.
11. Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу бити у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:
1. Попуњен и потписан образац пријаве;
2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом);
4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.
Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;
6. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
– за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
7. Доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
– Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе и
– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) или уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органa да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;
8. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
9. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
10. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежнe комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
11. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
12. За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
13. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
14. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
15. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;
16. Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
17. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
18. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
19. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
20. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.
21. Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписују родитељ, односно старатељ.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 25.03.2024. године

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног позива Комисија не разматра, већ исте Решењем одбацује.
Обрасци за пријављивање на Јавни позив се могу преузети у ГО Нови Београд, шалтер бр.7.
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице управе градске општине Нови Београд, или поштом на адресу:

Градска општина Нови Београд

Комисија за за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
Булевар Михаила Пупина 167
11070 Нови Београд

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 011/3106-814