Јавни позив за доделу средстава за решавање стамбених потреба односно побољшање услова становања породице избеглог или интерно расељеног лица, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, у оквиру хуманитарне акције „Кров  2022“ 

На основу решења Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2022-188  од  14.12.2022. године о образовању Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) за помоћ у решавању стамбених потреба породица избеглих или интерно расељених лица, за куповину сеоске куће са окућницом, у вези са Уговором о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и  Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), у оквиру хуманитарне акције „КРОВ  2022“,  Комисија дана 20.12.2022. године објављује                

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ОДНОСНО ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛОГ ИЛИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ „КРОВ  2022“ 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

          Предмет јавног позива је куповина 1 сеоске куће са окућницом, намењена решавању стамбених потреба односно побољшању услова становања породице избеглог или интерно расељеног лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Помоћ) у вредности од 1.332.718,00 динара (словима: један милион три стотине тридесет две хиљаде седам стотина осамнаест динара) по породичном домаћинству корисника.

 

 1. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 • да има избеглички статус/решење о укидању/престанку статуса, односно да је регистрован као интерно расељено лице и поседује легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева);
 • да су смештени у неадекватном приватном смештају;
 • да има држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем у држављанство;
 • да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом могу да реши своје стамбенe пoтребе;
 • да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства, од стицања статуса избеглице, нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе, односно да интерно расељена лица нису заменила, обновила или отуђила непокретност на територији АП Косово и Метохија, а којом су могла да реше своје стамбено питање;
 • да избегло лице и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност којом би могли да реше своје стамбене потребе, а интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван територије АП Косово и Метохија или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 • да немају приходе којима би могла да реше своје стамбене потребе;
 • да избеглице нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, а да интерно расељена лица нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису повратници из миграције у треће земље (односи се на избеглице);
 • да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;
 • да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив

испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

 • да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив

  уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу  за коју је издата употребна дозвола

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

– да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.           

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 12) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о избору корисника (у даљем тексту: Одлука).

 • да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

III.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз попуњен образац Пријаве за доделу Помоћи, Подносилац пријаве за себе и за остале чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

1) фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су били или су и даље у статусу избеглице);

2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3) фотокопију личне карте, очитане уколико је у питању лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства старости 16 и више година;

4) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

            – за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

            – за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

5) за породично домаћинство избеглице: изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:

            – не поседују непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе;

            – од стицања статуса избеглице нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе;

            – нису ушли у посед своје обновљене/неоштећене имовине или не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;

            – да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, којим би могли или су решили своје стамбене потребе и

            –  нису повратници из  миграције у треће земље (односи се на избеглице);

6) за породично домаћинство интерно расељеног лица – изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:

            – нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији АП Косово и Метохија, а којом су могли да реше своје стамбено питање;

            – не поседују  непокретност у Републици Србији ван територије АП Косова и Метохија или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

            – нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка  којим би могли или су решили своје стамбено питање;

7) доказ о приходима (у просек примања не улазе средства добијена по основу дечјег додатка, туђе неге и помоћи и телесног оштећења):

           – уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање – изјава оверена код надлежног органа да је незапослено и да нема примања,

            – потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове;

– чек од пензије за месец који претходи месецу подношења захтева за доделу Помоћи или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежног органа изјава оверена код надлежног органа да не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у земљи порекла.

8) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

9) доказ о здравственом стању – извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

10) за доказивање сродства – извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује чињеница сродства;

11) за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног/извод из МКУ; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје оверену изјаву код надлежног органа да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) жртве сексуалног/породичног насиља – одлуку надлежног суда или извештај центра за социјални рад;

            13) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

            14) Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;

15) Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу;

16) Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

            17) Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

            18) Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје и

            19) Фотокопију личне карте продавца сеоске куће.

            Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

            Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

            За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као и цене предметне непокретности, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине.

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Рок за подношење пријава је 30. ЈАНУАР 2023. године.

 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте Решењем одбацује.

Подносиоци пријава обрасце за пријављивање могу преузети на шалтеру бр.11 ГО Нови Београд.

Документа, уз пријавни образац достављају се  у фотокопији, а оригинална на захтев Комисије.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Управе ГО Нови Београд или поштом на адресу.

 

Градска општина Нови Београд

Повереништво за избеглице

Комисија за избор корисника“

 Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд

 

 

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 011/3106-814 или 011/3106-706