Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговоарајуће непокретностинамењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опореми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању

На основу  решења  Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2021-90  од  17.05.2021. године о именовању Комисије за избор корисника за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању ( у даљем тексту: Комисија)  и члана 10. Правилника о раду Комисије  усвојеног  03.06.2021. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези  Уговора о  сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и  Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина),   Комисија  објављује дана  05 .08.2021. године

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

          Предмет јавног позива је  куповина   1 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању а за побољшање услова становања интерно расељених   са пребивалиштем/боравиштем на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Помоћ) у вредности од 1.500.000,00 РСД  по породићном домаћинству корисника и то:

 1. До 1.300.000,00 РСД помоћ при куповини сеоске куће са окућницом о односно одговарајуће непокретности намењене становању
 2. До 200.000,00 РСД за додатну помоћ у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

 

 1. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1) да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, у моменту објављивања Јавног позива (опционо);

3) да су Подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

5) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;

6) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на АП Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;

7) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

8) да сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази односно одговарајућа непокретност намењена становању уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

9) да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив уписана у катастру непокретности као:

 • непокретност која је предузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
 • да је предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 9) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица (у даљем тексту: Одлука) и

10) да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

    III.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 • уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
 • фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
 • фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 • доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве  и  чланова   његовог

породичног домаћинства:

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова-изјава оверена код надлежног органа

– за лица која бораве у неформалном колективном центру – потврда надлежне службе општине/града да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији АП Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности;
 • доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
  • За чланове породичног домаћинства узраста од 15-26 година -доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању- доказе наведене у тачки овог става (докази о приходима);
  • доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
  • доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу –

Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
 • за једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства
 • песуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног

органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 • Оверену изјаву власника сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;
 • Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу односно одговарајуће непокретности намењене становању;
 • Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска односно одговарајућа непокретност намењена становању дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 • Уколико се ради о сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима

намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

 • Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје односно одговарајућеу непокретност намењене становању ;
 • Фотокопију личне карте продавца сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању (очитане уколико је у питању лична карта са чипом);
 • Изјава Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћинства за достављање документације по службеној дужности (наведену изјаву није потребно оверавити).

Докази се подносе у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је   12.08. 2021. године.

 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте закључком одбацује.

Подносиоци пријава, обрасце за  пријављивање могу преузети на инфо пулту ГО Нови Београд.

Документа, уз пријавни образац достављају се  у фотокопији, а оригинална на захтев Комисије.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе  или поштом на адресу.

 

Градска општина Нови Београд

„Комисија за доделу  средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица “

Булевар Михајла Пупина 167

11070 Нови Београд

 

 

Све информације о конкурсу можете  добити на тел. 011/3106-814 или

на мобилне телефоне 069/8808-517 и 069/8808-647