Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању

На основу решења Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2023-117 од 03.07.2023. године о именовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Комисија) и члана 9. Правилника о раду Комисије бр. II-404-3/A1/2023 усвојеног 17.07.2023. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и  Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), Комисија дана 18.07.2023. године објављује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ

 

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

          Предмет јавног позива је  куповина 5 сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању, а за побољшање услова становања интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Помоћ) у вредности од 1.950.000,00 РСД  по породичном домаћинству корисника и то:

 1. До 1.700.000,00 РСД помоћ при куповини сеоске куће са окућницом о односно одговарајуће непокретности намењене становању
 2. До 250.000,00 РСД за додатну помоћ у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.    

 

 II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

       1) да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице у Комесаријату за избеглце и миграције Републике србије

                2) да Подносилац пријаве има боравиште/пребивалиште на територији Општине, а чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Града Београда;

                3) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

                4) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;

         5) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили, поклонили или отуђили непокретност на АП Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;

        6) да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;

         7) да  немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

         8) да сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази односно одговарајућа непокретност намењена становању уписани у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

       9) да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на јавни позив уписана у катастру непокретности као:

 • непокретност која је предузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
 • да је предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 5 овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица (у даљем тексту: Одлука)

     10) да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности и

      11) Да нису на Коначној листи реда првенства у другим програмима за трајно решавање стамбене потребе. 

 

    III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

       Подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе: 

 • Уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
 • Фотокопију легитимације интерно расељеног лица/Потврду Комесаријата да се лице налази у евиденцији ИРЛ (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 • Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година; 
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве  и  чланова   његовог породичног домаћинства: 
  • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова-изјава оверена код надлежног органа

–   за лица која бораве у колективном центру – потврда повереника Општине да су лица евидентирана  да бораве у колективном центру; 

5) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе; не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији; да нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност на територији АП Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности; 

  Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;              

        6) Доказ о приходима:  

          – Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставитили личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или привремене приходе; 

          – Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених нето прихода. 

         –  Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства; 

         – Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити  потврду надлежног органа или личну изјаву оверену код надлежног органа да не остварује приходе на име  пензије у Републици Србији и/или другој држави

           7) За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година -доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6. овог става (докази о приходима); 

 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом; 

   10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана; 

       11) За једнородитељску породицу прилаже се: 

 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије; 

 13) Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);                

      14) Оверену изјаву власника сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве; 

  15) Доказ о власништву – Лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске   куће и земљишта на којој се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као: 

 • непокретност која је преузета из земљишних књига;
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи; или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или;
 • непокретност уписана по закону о озакоњењу објеката;

     16) Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће  и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији); 

   17)  Уколико се ради о сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке о избору корисника, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен; 

 • Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје; 
 • Фотокопију личне карте (обе стране) продавца сеоске куће, односно очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом; 
 • Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписује родитељ, односно старатељ.   

 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид. 

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

  IV   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је   31.08.2023. године.

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте Решењем одбацује.

Обрасци за  пријављивање на Јавни позив се могу преузети у ГО Нови Београд, шалтер бр.7.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице управе градске општине Нови Београд, или поштом на адресу: 

Градска општина Нови Београд  

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи  у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности  

Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд

  

Све информације о конкурсу можете  добити на тел. 011/3106-814