Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, са боравиштем/пребивалиштем на територији Градске општине Нови Београд, кроз набавку грађевинског материјала и опреме

На основу  решења  Председника Градске општине Нови Београд број ХII-020-1/2023-116 од 03.07.2023.године о именовању Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања  избеглица, доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, ( у даљем тексту: Комисија)  и члана 9. став 3. тачка 1. Правилника о раду Комисије  II-404-4/A1/2023 усвојеног 17.07.2023 године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), Комисија дана 18.07.2023. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, СА БОРАВИШТЕМ/ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

 

 I  ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

          Предмет јавног позива је додела 2 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).  

II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. 2. да подносилац Пријаве има боравиште/пребивалиште на територији Општине (чланови породичног домаћинства наведени у пријави са боравиштем/пребивалиштем на територији Града Београда; 
 2. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 3. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или 

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или 

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката; 

 1. да је непокретност из става 1. тачке 3 овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

             – забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта; 

             – забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу;

             – друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

             – забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;

 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили, непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. 8. да не поседују у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 2, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 250.000,00 динара;
 6.       да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 8. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Града Београда.  

Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о избору корисника за доделу Помоћи избеглим лицима са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту:Предлог листе).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

 

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

          Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве у обавези је да достави следеће доказе:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);(само ако је статус избеглице укунут/престао)

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

6) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства: 

за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника; 

за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

7) Доказ о приходима: 

Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставитили личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или привремене приходе;

Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених нето прихода.

Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или другој држави;

8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању; уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању потребно је доставити доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима); 

9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

потврда о смрти брачног друга; 

решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; 

извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;

14) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;   

15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);

16) Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. става 2. овог правилника, потребно је доставити најкасније до доношења Одлуке о избору корисника, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

 17) Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписују родитељ, односно старатељ.  

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

 

IV   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је  21.08. 2023. године

 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног позива Комисија не разматра, већ исте Решењем одбацује.

Обрасци за  пријављивање на Јавни позив се могу преузети у ГО Нови Београд, шалтер бр.7.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице управе градске општине Нови Београд,  или поштом на адресу:

 

Градска општина Нови Београд

„Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања  избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми 

Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд

  

Све информације о конкурсу можете  добити на тел. 011/3106-814