Jавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, на територији градске општине Нови Београд, кроз набавку грађевинског материјала

На основу решења Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2023-115 од 03.07.2023. године о именовању Комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Комисија) и члана 9. Правилника о раду Комисије бр. II-404-5/A1/2023 усвојеног 17.07.2023. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), Комисија дана 14.09.2023. године објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД,

КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

I    ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

          Предмет јавног позива је додела 2 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ).  

 

            II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да Подносилац пријаве има боравиште/пребивалиште на територији Општине, а чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Града Београда
 3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности и то као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или 

       – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или 

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;  

 1. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, 

– забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,

– друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;  

 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и опреме непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност на територији АП Косова и Метохије или другој држави, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
 3. да не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 2. осим уколико су били корисници помоћи за набавку грађевинског материјала у висини до 250.000,00 динара;
 6. да не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;
 7. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Републике Србије

 

          Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о избору корисника за доделу Помоћи интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту:Предлог листе).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачком 4. овог члана није релевантан.

.

 

    III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз  пријаву  на  Јавни  позив,  која  се  подноси  Општини,  Подносилац  пријаве доставља следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица или Потврду Комесаријата да се лице налази у евиденцији ИРЛ (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);

3) Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују другу непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији; да нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност на територији АП Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе; 

5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код  надлежног органа ;

– за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника; 

6) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставитили личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или привремене приходе;

– Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених нето прихода.

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити  потврду надлежног органа или личну изјаву оверену код надлежног органа да не остварује приходе на име  пензије у Републици Србији и/или другој држави.;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;

14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);

15) Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. става 2. овог правилника, потребно је доставити најкасније до доношења Предлога листе, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

16) Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписују родитељ, односно старатељ.  

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке. 

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

 

IV   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 29.09.2023. године.

 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава Комисија не разматра, већ исте Решењем одбацује.

Подносиоци пријава обрасце за пријављивање могу преузети у ГО Нови Београд, шалтер бр. 7.

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице управе Градске општине Нови Београд  или поштом на адресу:

 

 

Градска општина Нови Београд

 

Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,

 

Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд

 

 

 

Све информације о конкурсу можете  добити на тел. 3106-814