ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

На основу  решења  Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2020 – 64  од  14.04.2021. године о именовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, на територији  Градске општине Нови Београд ( у даљем тексту: Комисија)  и члана 8. Правилника о раду Комисије  усвојеног 15.04.2021. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези  Уговора о  сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и  Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), Комисија објављује дана 17.02.2022. године

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

          Предмет јавног позива је  додела  2 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених са пребивалиштем/боравиштем на територији Општине (у даљем тексту: Помоћ) у вредности од минимум 200.000,00 динара до максимум 600.000,00 динара.

 

 1. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији ГО, у моменту објављивања јавног позива;
 3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве 1/1 или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 4. да је предметна непокретност уписана у катастру непокретности и то као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
 1. да је предметна непокретност уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да предметна непокретност не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

 

 1. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 3. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 4. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3. осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 5. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 6. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 7. да се предметна непокретност налази на територији Града Београда.

Предметна непокретност која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења предметне непокретности  мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 

    III.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз  пријаву  на  Јавни  позив,  која  се  подноси  ГО,  Подносилац  пријаве доставља следеће доказе:

 • Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице са пријавом боравишта на територији Градске општине Нови Београд важећом у моменту објављивања јавног позива);
 • Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе (изјава уз образац за пријаву)
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код  надлежног органа ;

–    за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

 • Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања (изјава уз образац пријаве)
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави; ( изјава уз образац пријаве)
 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 • За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу; (изјава уз образац пријаве)
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 • Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 • Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. става 2. овог правилника, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

 

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је   03. март 2022. године.

 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте закључком одбацује.

Подносиоци пријава, обрасце за  пријављивање могу преузети у на инфо пулту ГО Нови Београд.

Документа, уз пријавни образац достављају се  у фотокопији, а оригинална на захтев Комисије.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе  или поштом на адресу.

 

 

Градска општина Нови Београд

„Комисија за доделу  средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица “

Булевар Михајла Пупина 167

11070 Нови Београд

 

Све информације о конкурсу можете  добити на број телефона 011/3106-814