Јавни позив за доделу помоћи набавком пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

На основу Одлуке о формирању Савета за управљање миграцијама и трајна решења број: ХII-020-1/2016-168 од 24.12.2020. године, Одлуке о измени Одлуке о формирању Савета за управљање миграцијама и трајна решења бр. ХII-020-1/2021-3 од 05.01.2021. године, Одлуке о измени Одлуке о формирању Савета за управљање миграцијама и трајна решења бр. ХII-020-1/2022-138 од 04.10.2022. године и Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи од 07.09.2023. године (у даљем тексту: Правилник), Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Савет), а у вези са Уговором о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) бр. 9-9/1278 од 15.11.2023. и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина) бр. Х-020-345 од 20.11.2023., дана 01.12.2023. године објављује

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

 

          I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

          Предмет јавног позива је набавка пакета хране за 60 породичних домаћинстава избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Помоћ) у вредности од 6.000,00 РСД  по породичном домаћинству корисника.

 

            II   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу помоћи (у даљем тексту Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне, поред услова под тачком 1. овог члана, који је обавезан за подносиоца Пријаве и један од следећих услова и то:

  1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељено лице, са боравиштем на територији Општине;
  2. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику;
  3. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању;
  4. трочлано и вишечлано породично домаћинство са дететом/децом до навршених 18 година живота;
  5. домаћинства са лицем којем је утврђен смањен или потпуни губитак радне способности или телесно оштећење (80% и више процената нвалидитета);
  6. породична домаћинства са чланом породице са тешким обољењем и то: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, деца са инвалидитетом или сметњама у развоју итд.;
  7. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;
  8. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота);
  9. једночлана породична домаћинства са лицем преко 60 година живота и
  10. породице са жртвом сексуалног/породичног насиља.

 

Услов за доделу помоћи из става 1. овог члана (осим за породична домаћинства наведена под тачком 6. овог члана) је да породично домаћинство подносиоца има примања по члану домаћинства, у висини мањој од 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, а према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

    III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

       Уз Пријаву за доделу помоћи, која се подноси у Општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

– фотокопију избегличке / расељеничке легитимације, као и фотокопију личне карте за подносиоца пријјаве (за ИРЛ) као и за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом); пријава боравишта (за ИРЛ), извод из МКР за малолетна лица;

– фотокопије важећих избегличких/расељеничких легитимација (обавезно за подносиоца пријаве);

 – фотокопије личних карата Републике Србије (очитане уколико су у питању биометријске карте са чипом) за сва лица старија од 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

– важећа пријава боравишта на територији Града/Општине (обавезно за подносица пријаве који је евидентиран као интерно расељено лице);

– доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе;

– медицинска документација не старија од годину дана;

– решење надлежног органа о смањеном или потпуном губитку радне способности/телесном оштећењу/сметњама у развоју

– жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад и

– једнородитељске породице: потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код Јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

           Докази из става 1. алинеје 1. до 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Савет има право да од подносиоца захтева тражи на увид оригинална документа.

Савет ће изводе из књиге рођених за малолетну децу прибавити службеним путем..

  IV   ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 Рок за подношење пријава са потребном документацијом је   

11.12.2023. године

 Пријаве поднете након истека рока за подношење неће бити разматране.

Обрасци за  пријављивање на Јавни позив се могу преузети у ГО Нови Београд, канцеларија 15, први спрат.

Пријаве се подносе у затвореној коверти у Повереништву за избеглице управе градске општине Нови Београд, или поштом на адресу:

 

Градска општина Нови Београд

(Повереништво за избеглице)

Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд 

 

Пријава на Јавни позив за доделу помоћи у храни“

  

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 011/3106-814